Текуши

Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

На основание чл. 20, ал. 1 и чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7 и глава пета от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и прието решение  от Протокол №20/23.05.2024 год. на заседание на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД за избор на Управител на МЦ „Авицена“ ЕООД и Заповед №434 от 18.06.2024г. на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали

 

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали обявява конкурс за длъжността - управител на МЦ „Авицена“ ЕООД - за срок от 3 години.

Началната дата: 19.06.2024

Файлове
 • Обявление - Публикувано на: 19 Юни 2024 - 10:26
 • Заявление за участие - Образец №1 - Публикувано на: 19 Юни 2024 - 10:27
 • Декларация - Образец №2 - Публикувано на: 19 Юни 2024 - 10:29
 • Декларация - Образец №3 - Публикувано на: 19 Юни 2024 - 10:30

 • Архив

  Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

   

  Покана

  до притежателите на Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, получено по реда на Глава девета от ЗЛПХМ

  за предоставяне на оферта за доставка на лекарствени продукти от списъка по чл.266, ал.2 от ЗЛПХМ, по реда на Наредба №10 от 17.11.2011г. на МЗ

  Началната дата: 06.03.2024

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 06 Март 2024 - 16:02
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали

   

   

   

  ОТПРАВЯ  НАСТОЯЩАТА  ПОКАНА

   

  До всички заинтерисовани лица да представят оферта за избор на изпълнител за проверка и издаване на доклад за одиция за годишен финансов отчет (ГФО) на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали към 31.12.2024г.

  Началната дата: 05.03.2024

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 06 Март 2024 - 15:05
 • Протокол - Публикувано на: 14 Март 2024 - 15:32
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  На основание  чл. 20, ал. 1 и чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7 и глава пета от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и прието решение  от Протокол №18/21.06.2023 год. на заседание на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД за избор на Управител на Хоспис „Добролюбие“ ЕООД и  Заповед №471/01.08.2023г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД

  Многопрофилна болница за активно лечение  „Д-р Атанас Дафовски“ АД  обявява конкурс за длъжността:

   –    Управител на Хоспис „Добролюбие“ ЕООД  -  за срок от 3 години

  Началната дата: 01.08.2023

  Файлове
 • Обявление - Публикувано на: 01 Август 2023 - 09:17
 • Заявление - Образец - Публикувано на: 01 Август 2023 - 09:18
 • Декларация - Образец 1 - Публикувано на: 01 Август 2023 - 09:19
 • Декларация - Образец 2 - Публикувано на: 01 Август 2023 - 09:19
 • Списък на допуснатите кандидати - Публикувано на: 01 Септември 2023 - 10:53
 • Протокол №1 - Публикувано на: 12 Септември 2023 - 10:42
 • Протокол №2 - Публикувано на: 12 Септември 2023 - 10:43
 • Протокол №3 - Публикувано на: 12 Септември 2023 - 10:44
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Покана за избор на изпълнител за проверка и издаване на доклад за одиция за годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

  Началната дата: 16.02.2023

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 17 Февруари 2023 - 15:15
 • Протокол - Публикувано на: 09 Март 2023 - 14:25
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Покана за избор на изпълнител за проверка и издаване на доклад за одиция за годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

  Началната дата: 16.03.2021

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 17 Март 2021 - 08:26
 • Утвърден протокол - Публикувано на: 05 Април 2021 - 11:51
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Съгласно чл.10 от Правилата за избор на управители на дъщерни дружества и на основание чл.12, ал.2 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали, лечебното заведение обявява конкурс за избор на управител на Медицински център "Авицена" ЕООД гр.Кърджали.

  Началната дата: 26.11.2020

  Файлове
 • Заповед за откриване на конкурс - Публикувано на: 27 Ноември 2020 - 15:32
 • Протокол №1 от дейността на комисията - Публикувано на: 30 Декември 2020 - 12:52
 • Протокол №2 от дейността на комисията - Публикувано на: 07 Януари 2021 - 10:52
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Съгласно чл.10 от Правилата за избор на управители на дъщерни дружества и на основание чл.12, ал.2 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали, лечебното заведение обявява конкурс за избор на управител на хоспис "Добролюбие" ЕООД гр.Кърджали.

  Началната дата: 19.08.2020

  Файлове
 • Заповед за откриване на конкурс - Публикувано на: 21 Август 2020 - 12:00
 • Протокол №1 от дейността на комисията - Публикувано на: 10 Септември 2020 - 10:40
 • Протокол №2 от дейността на комисията - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 15:00
 • Вътрешен номер в системата: 23

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  АОП линк

  Обществена поръчка ,чрез събиране на оферти с обява с предемет: "Реконструкция на вътрешна хоризонтална канализация в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Началната дата: 09.06.2020

  Файлове
 • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 14:50
 • Информация в профила - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 14:53
 • Документация - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 15:53
 • Образци - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 15:54
 • Приложение №1 - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 15:54
 • Протокол - Публикувано на: 07 Юли 2020 - 13:34
 • Договор "Караман" ООД - Публикувано на: 22 Юли 2020 - 13:16
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 25 Август 2020 - 11:21
 • Вътрешен номер в системата: 22

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  АОП линк

  Обществена поръчка, провеждана чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на еднократни ръкавици необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

  Началната дата: 21.05.2020

  Файлове
 • Информация за профила на купувача - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 14:10
 • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 14:33
 • Документация - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 14:34
 • Образци - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 14:35
 • Приложение №1 - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 14:36
 • Приложение №2 - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 14:37
 • Информация за удължаване срока на получаване на офертите - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 13:54
 • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 10 Юли 2020 - 15:28
 • Протокол - Публикувано на: 20 Юли 2020 - 10:25
 • Договор - Публикувано на: 03 Август 2020 - 14:36
 • Вътрешен номер в системата: 20

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  АОП линк

  Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели за нуждите на МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД гр. Кърджали.

   

  СЪОБЩЕНИЕ

  от 16.03.2020г.

  Във връзка с обявеното извънредно положение в страната уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на постъпилите оферти ще се извърши  в голямата зала  на I етаж в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали

  Началната дата: 24.02.2020

  Файлове
 • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 02 Март 2020 - 13:41
 • Информация в профила - Публикувано на: 02 Март 2020 - 13:41
 • Документация - Публикувано на: 02 Март 2020 - 14:20
 • Образци - Публикувано на: 02 Март 2020 - 14:21
 • Информация за удължаване на срока на получавен на офертите - Публикувано на: 13 Март 2020 - 13:34
 • Протокол - Публикувано на: 31 Март 2020 - 14:30
 • Договор - Публикувано на: 22 Април 2020 - 14:01
 • Вътрешен номер в системата: 19

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  АОП линк

  Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апартура за нуждите на МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД гр. Кърджали.

  Началната дата: 21.02.2020

  Файлове
 • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 13:58
 • Информация в профила - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 13:58
 • Документация - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 14:25
 • Образци - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 14:25
 • Информация за удължаване на срока на получавен на офертите - Публикувано на: 09 Март 2020 - 10:43
 • Протокол - Публикувано на: 07 Април 2020 - 13:33
 • Договор МТИ - Публикувано на: 22 Април 2020 - 14:02
 • Договор БТЛ - Публикувано на: 23 Април 2020 - 16:18
 • Договор Елпак 1 - Публикувано на: 29 Април 2020 - 15:02
 • Договор Елпак 2 - Публикувано на: 29 Април 2020 - 15:02
 • Вътрешен номер в системата: 18

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  АОП линк

  Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка и монтаж на медицинско оборудване за детско отделение в МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД гр. Кърджали.

  Началната дата: 19.02.2020

  Файлове
 • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 10:00
 • Информация в профила - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 10:00
 • Документация - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 10:13
 • Образци - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 10:13
 • Информация за удължаване на първоначалния срок на получаване на офертите - Публикувано на: 04 Март 2020 - 16:45
 • Протокол - Публикувано на: 07 Април 2020 - 13:35
 • Договор МТИ - Публикувано на: 23 Април 2020 - 16:20
 • Вътрешен номер в системата: 17

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9096070

  АОП линк

  Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Предпечатна подготовка, печат и доставка на формуляри  и печатни материали за нуждите на МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Началната дата: 28.01.2020

  Файлове
 • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 29 Януари 2020 - 14:16
 • Информация в профила - Публикувано на: 29 Януари 2020 - 14:16
 • Документация - Публикувано на: 29 Януари 2020 - 14:49
 • Образци - Публикувано на: 29 Януари 2020 - 14:49
 • Разяснение - Публикувано на: 04 Февруари 2020 - 14:05
 • Протокол - Публикувано на: 16 Март 2020 - 14:24
 • Договор - Публикувано на: 31 Март 2020 - 14:43
 • Вътрешен номер в системата: 16

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9095870

  АОП линк

  Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Вътрешен ремонт на детско отделение в МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД гр. Кърджали.

  Началната дата: 14.01.2020

  Файлове
 • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 16 Януари 2020 - 15:40
 • Информация - Публикувано на: 16 Януари 2020 - 15:40
 • Документация - Публикувано на: 16 Януари 2020 - 15:40
 • Образци - Публикувано на: 16 Януари 2020 - 15:41
 • Приложение №1 - Публикувано на: 16 Януари 2020 - 15:41
 • Протокол - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 13:49
 • Договор - Публикувано на: 10 Март 2020 - 14:03
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 09 Юли 2020 - 14:48
 • Вътрешен номер в системата: 15

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Обществена поръчка провеждана чрез покана до определени лица с предмет: "Абонаментна софтуерна поддръжка на болничната информационна система в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД - гр.Кърджали.

  Началната дата: 29.11.2019

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 14:10
 • Образци - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 14:11
 • Протокол - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 10:01
 • Доклад - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 10:01
 • Договор - Публикувано на: 13 Февруари 2020 - 14:25
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 31 Август 2020 - 14:18
 • Вътрешен номер в системата: 14

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  АОП линк

   

  24.07.2019г.

  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали на основание чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, във връзка с ПМС №127, допълнение към него.

  ОТПРАВЯ  ПОВТОРНА  ПОКАНА

  До всички заинтересовани банкови институции да представят оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД“.

   

   

   

  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали на основание чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, във връзка с ПМС №127, допълнение към него.

  ОТПРАВЯ  НАСТОЯЩАТА  ПОКАНА

  До всички заинтересовани банкови институции да представят оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД“.

   

  Началната дата: 27.06.2019

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 14:24
 • Указания - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 14:33
 • Образци - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 14:33
 • Повторна покана за удължаване срока за подаване на оферти - Публикувано на: 24 Юли 2019 - 09:27
 • Протокол + приложения - Публикувано на: 09 Август 2019 - 13:47
 • Договор - Публикувано на: 26 Август 2019 - 15:53
 • Анекс към договора - Публикувано на: 19 Декември 2019 - 14:13
 • Вътрешен номер в системата: 13

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9086266

  АОП линк

  Обществена поръчка, провеждана чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Предпечатна подготовка, печат и доставка на формуляри и печатни материали  за  нуждите на МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали."

  Началната дата: 26.02.2019

  Файлове
 • Информация - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 14:49
 • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 14:49
 • Документация - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 15:05
 • Образци - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 15:05
 • Протокол - Публикувано на: 29 Март 2019 - 13:46
 • Договор - Публикувано на: 16 Април 2019 - 15:16
 • Вътрешен номер в системата: 12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9084887

  АОП линк

  Обществена поръчка, провеждана чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Вътрешен ремонт на отделение по съдебна медицина в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали"

  Началната дата: 15.01.2019

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:26
 • Информация - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:26
 • Документация - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:28
 • Образци - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:28
 • Приложение №1 - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:33
 • Протокол - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 14:02
 • Договор - Публикувано на: 08 Март 2019 - 14:46
 • Вътрешен номер в системата: 10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9084738

  АОП линк

  Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД гр. Кърджали.

  Началната дата: 08.01.2019

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:47
 • Документация - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:49
 • Образци - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:49
 • Информация - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:53
 • Информация за удължаване срока за получаване на оферти - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 15:03
 • Протокол - Публикувано на: 04 Февруари 2019 - 09:33
 • Договор Петрол - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 14:03
 • Договор Стил - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 14:03
 • Вътрешен номер в системата: 11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 11

  Обществена поръчка за провеждане с покана до определени лица с предмет:"Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали."

  Началната дата: 08.01.2019

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 13:38
 • Образци - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 13:41
 • Протокол - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 14:36
 • Договор Гама Консулт - Публикувано на: 11 Февруари 2019 - 16:00
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9054680

  АОП линк

  Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Извършване на микробиологични и вирусологични изследвания за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”.

   

  Началната дата: 07.01.2019

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 15 Юли 2016
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 15 Юли 2016
 • Документация - Публикувано на: 15 Юли 2016
 • Образци - Публикувано на: 15 Юли 2016
 • Удължаване на първоначалния срок - Публикувано на: 26 Юли 2016
 • Протокол - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Договор Микро-2 - Публикувано на: 31 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  АОП линк

  Покана за  "Избор на финансова институция за предоставяне на кредит за капиталови разходи на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали по проект :"Насърчаване на успешните основи на здравеопазването :Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ" (:MediciNet II), финасиран съгласно договор №В2.9а.01 по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция -България 2014-2020" по реда,предвиден в Приложение №3 към чл.13б по Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003г. и допълнен с ПМС 0127 от 27.05.2013г.

  Началната дата: 02.07.2018

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 12:10
 • Изисквания и указания - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 12:11
 • Образци - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 12:15
 • Договор за субсидия - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 12:15
 • Декларация за партньорство - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 12:16
 • Индивидуален финансов отчет 2017г. - Публикувано на: 05 Юли 2018 - 14:00
 • Консолидиран финансов отчет 2017г. - Публикувано на: 05 Юли 2018 - 14:00
 • Повторна покана за удължаване на срока за подаване на оферти - Публикувано на: 20 Юли 2018 - 11:27
 • Протокол - Публикувано на: 06 Август 2018 - 14:05
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Покана за избор на изпълнител за проверка и издаване на доклад за одиция за годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

  Началната дата: 20.03.2018

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 20 Март 2018 - 15:32
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  АОП линк

  Предметът на настоящата поръчка е избор на медико–диагностична лаборатория за извършване на микробиологични и вирусологични изследвания, необходими за нуждите на  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”  АД  гр. Кърджали във връзка със сключен договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки с НЗОК за 2017г.

  Началната дата: 11.07.2017

  Файлове
 • Обявя - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 08:55
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 08:56
 • Документация - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 08:56
 • Образци - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 08:57
 • Удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на: 24 Юли 2017 - 16:47
 • Съобщение за прекратяване - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 11:59
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали на основание чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, във връзка с ПМС №127, допълнение към него.

  ОТПРАВЯ  НАСТОЯЩАТА  ПОКАНА

  До всички заинтересовани банкови институции да представят оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД“.

   

  Началната дата: 10.05.2017

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 12 Май 2017 - 14:12
 • Указания - Публикувано на: 12 Май 2017 - 14:12
 • Образци - Публикувано на: 12 Май 2017 - 14:13
 • Протокол - Публикувано на: 16 Юни 2017 - 09:49
 • Приложение 1 - Публикувано на: 16 Юни 2017 - 09:50
 • Приложение 2 - Публикувано на: 16 Юни 2017 - 09:51
 • Договор - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 14:06
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Покана за избор на изпълнител за проверка и издаване на доклад за одиция за годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

  Началната дата: 27.03.2017

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 27 Март 2017 - 15:01
 • Договор - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 15:30
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  АОП линк

  Началната дата: 11.01.2017

  Файлове
 • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 11 Януари 2017
 • Информация за публикуване в профила на купувача - Публикувано на: 11 Януари 2017
 • Документация - Публикувано на: 11 Януари 2017
 • Образци - Публикувано на: 11 Януари 2017
 • Информация за удължаване срока на офертите - Публикувано на: 20 Януари 2017
 • Протокол - Публикувано на: 31 Януари 2017
 • Договор Петрол АД - Публикувано на: 20 Февруари 2017 - 14:22
 • Вътрешен номер в системата: 51

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 10.01.2017

  Файлове
 • Покана за участие - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Образци - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Протокол - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Договор Гама Консулт - Публикувано на: 01 Февруари 2017 - 14:50