Текуши

Вътрешен номер в системата: 14

Уникален номер в регистъра на АОП:

АОП линк

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали на основание чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, във връзка с ПМС №127, допълнение към него.

ОТПРАВЯ  НАСТОЯЩАТА  ПОКАНА

До всички заинтересовани банкови институции да представят оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД“.

 

Началната дата: 27.06.2019

Файлове
 • Покана - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 14:24
 • Указания - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 14:33
 • Образци - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 14:33
 • Вътрешен номер в системата: 13

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9086266

  АОП линк

  Обществена поръчка, провеждана чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Предпечатна подготовка, печат и доставка на формуляри и печатни материали  за  нуждите на МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали."

  Началната дата: 26.02.2019

  Файлове
 • Информация - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 14:49
 • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 14:49
 • Документация - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 15:05
 • Образци - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 15:05
 • Протокол - Публикувано на: 29 Март 2019 - 13:46
 • Договор - Публикувано на: 16 Април 2019 - 15:16
 • Вътрешен номер в системата: 12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9084887

  АОП линк

  Обществена поръчка, провеждана чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Вътрешен ремонт на отделение по съдебна медицина в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали"

  Началната дата: 15.01.2019

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:26
 • Информация - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:26
 • Документация - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:28
 • Образци - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:28
 • Приложение №1 - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:33
 • Протокол - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 14:02
 • Договор - Публикувано на: 08 Март 2019 - 14:46
 • Вътрешен номер в системата: 10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9084738

  АОП линк

  Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД гр. Кърджали.

  Началната дата: 08.01.2019

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:47
 • Документация - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:49
 • Образци - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:49
 • Информация - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:53
 • Информация за удължаване срока за получаване на оферти - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 15:03
 • Протокол - Публикувано на: 04 Февруари 2019 - 09:33
 • Договор Петрол - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 14:03
 • Договор Стил - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 14:03
 • Вътрешен номер в системата: 11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 11

  Обществена поръчка за провеждане с покана до определени лица с предмет:"Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали."

  Началната дата: 08.01.2019

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 13:38
 • Образци - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 13:41
 • Протокол - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 14:36
 • Договор Гама Консулт - Публикувано на: 11 Февруари 2019 - 16:00
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9054680

  АОП линк

  Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Извършване на микробиологични и вирусологични изследвания за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”.

   

  Началната дата: 07.01.2019

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 15 Юли 2016
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 15 Юли 2016
 • Документация - Публикувано на: 15 Юли 2016
 • Образци - Публикувано на: 15 Юли 2016
 • Удължаване на първоначалния срок - Публикувано на: 26 Юли 2016
 • Протокол - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Договор Микро-2 - Публикувано на: 31 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  АОП линк

  Покана за  "Избор на финансова институция за предоставяне на кредит за капиталови разходи на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали по проект :"Насърчаване на успешните основи на здравеопазването :Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ" (:MediciNet II), финасиран съгласно договор №В2.9а.01 по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция -България 2014-2020" по реда,предвиден в Приложение №3 към чл.13б по Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003г. и допълнен с ПМС 0127 от 27.05.2013г.

  Началната дата: 02.07.2018

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 12:10
 • Изисквания и указания - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 12:11
 • Образци - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 12:15
 • Договор за субсидия - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 12:15
 • Декларация за партньорство - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 12:16
 • Индивидуален финансов отчет 2017г. - Публикувано на: 05 Юли 2018 - 14:00
 • Консолидиран финансов отчет 2017г. - Публикувано на: 05 Юли 2018 - 14:00
 • Повторна покана за удължаване на срока за подаване на оферти - Публикувано на: 20 Юли 2018 - 11:27
 • Протокол - Публикувано на: 06 Август 2018 - 14:05
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Покана за избор на изпълнител за проверка и издаване на доклад за одиция за годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

  Началната дата: 20.03.2018

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 20 Март 2018 - 15:32
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  АОП линк

  Предметът на настоящата поръчка е избор на медико–диагностична лаборатория за извършване на микробиологични и вирусологични изследвания, необходими за нуждите на  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”  АД  гр. Кърджали във връзка със сключен договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки с НЗОК за 2017г.

  Началната дата: 11.07.2017

  Файлове
 • Обявя - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 08:55
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 08:56
 • Документация - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 08:56
 • Образци - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 08:57
 • Удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на: 24 Юли 2017 - 16:47
 • Съобщение за прекратяване - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 11:59
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали на основание чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, във връзка с ПМС №127, допълнение към него.

  ОТПРАВЯ  НАСТОЯЩАТА  ПОКАНА

  До всички заинтересовани банкови институции да представят оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД“.

   

  Началната дата: 10.05.2017

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 12 Май 2017 - 14:12
 • Указания - Публикувано на: 12 Май 2017 - 14:12
 • Образци - Публикувано на: 12 Май 2017 - 14:13
 • Протокол - Публикувано на: 16 Юни 2017 - 09:49
 • Приложение 1 - Публикувано на: 16 Юни 2017 - 09:50
 • Приложение 2 - Публикувано на: 16 Юни 2017 - 09:51
 • Договор - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 14:06
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Покана за избор на изпълнител за проверка и издаване на доклад за одиция за годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

  Началната дата: 27.03.2017

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 27 Март 2017 - 15:01
 • Договор - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 15:30
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  АОП линк

  Началната дата: 11.01.2017

  Файлове
 • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 11 Януари 2017
 • Информация за публикуване в профила на купувача - Публикувано на: 11 Януари 2017
 • Документация - Публикувано на: 11 Януари 2017
 • Образци - Публикувано на: 11 Януари 2017
 • Информация за удължаване срока на офертите - Публикувано на: 20 Януари 2017
 • Протокол - Публикувано на: 31 Януари 2017
 • Договор Петрол АД - Публикувано на: 20 Февруари 2017 - 14:22
 • Вътрешен номер в системата: 51

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 10.01.2017

  Файлове
 • Покана за участие - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Образци - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Протокол - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Договор Гама Консулт - Публикувано на: 01 Февруари 2017 - 14:50