МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 84

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0001

Началната дата: 23.01.2019 14:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет:"Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр. Кърджали 

Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:08
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:09
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:09
 • Приложение №1 - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:12
 • Приложение №2 - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:12
 • Образци - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:13
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:13
 • Вътрешен номер в системата: 85

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0001

  Началната дата: 23.01.2019 14:06

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Публично състезание с предмет: "Доставка и монтаж на резервни части за ядрено магнитен резонанс SIEMENS MAGNETOM ESSENZA".

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 14:29
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 14:30
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 15:01
 • Образци - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 15:02
 • електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 15:02
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 13 Февруари 2019 - 13:56
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 13 Февруари 2019 - 13:55
 • Вътрешен номер в системата: 83

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0018

  Началната дата: 12.12.2018 15:43

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  Процедура на пряко договаряне с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Януари 2019 - 14:05
 • Договор - Публикувано на: 25 Януари 2019 - 14:07
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:56
 • Покана - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:57
 • Техническа спецификация Приложение А - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:57
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:59
 • Образци - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:59
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:24
 • Доклад - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:24
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:23
 • Вътрешен номер в системата: 81

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0016

  Началната дата: 19.11.2018 08:06

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за отделението по хемодиализа в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

  Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация седем броя хемодиализни апарати. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведените в експлоатация апарати и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.

  Документация
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:03
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:04
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:19
 • Образци - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:19
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:20
 • Вътрешен номер в системата: 80

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0015

  Началната дата: 26.10.2018 14:52

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка , монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на системата за обезвреждане на опасни болнични отпадъци в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали ".

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:19
 • Договори - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:21
 • Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 15:02
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 15:03
 • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:01
 • Образци - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:01
 • Критерий за възлагане на поръчка - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:02
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:02
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 15:34
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 10 Декември 2018 - 14:51
 • Протокол 2 - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:38
 • Протокол 3 - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:38
 • Доклад - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:39
 • Вътрешен номер в системата: 79

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0014

  Началната дата: 18.10.2018 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които не са включени в Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали.       

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:55
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:55
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:18
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:19
 • Образци - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:19
 • Приложение №1 - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:20
 • Приложение №2 - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:22
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 14:24
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 14:09
 • Вътрешен номер в системата: 78

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0013

  Началната дата: 05.10.2018 15:51

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца, при най-благоприятни условия за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали.         

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 10:48
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 10:49
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 08:58
 • Образци - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 08:59
 • Приложение №1 - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 09:00
 • Приложение №2 - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 09:00
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 09:00
 • Съобщение - Публикувано на: 05 Февруари 2019 - 13:53
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 16:22
 • Вътрешен номер в системата: 77

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0012

  Началната дата: 09.10.2018 09:13

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали за срок от 36 месеца.

  Договори и споразумения по ОП
 • Възложена поръчка - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 14:14
 • Договор - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 14:15
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 13:55
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 13:56
 • Вътрешен номер в системата: 74

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0010

  Началната дата: 05.09.2018 15:39

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без предварително обявление:"Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:38
 • Покана - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:39
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:39
 • Образци - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:40
 • Приложение №1 - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:40
 • Приложение №2 - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:41
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:43
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване на процедурата - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 13:52
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 14:39
 • Вътрешен номер в системата: 75

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0009

  Началната дата: 05.09.2018 15:45

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на балансирана електрическа енергия от доставчик и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали".

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 13:42
 • Договор ЧЕЗ - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 13:43
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:19
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:19
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:20
 • Образци - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:21
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:21
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 13:41
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 13:41
 • Протокол 2 - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:55
 • Протокол 3 - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:56
 • Доклад - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:56
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:54
 • Вътрешен номер в системата: 72

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0007

  Началната дата: 13.08.2018 14:50

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали по проект: "Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ"( MediciNet II), финансиран съгласно договор №В2.9а.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция -България 2014 -2020 ".

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор № 62 АМС - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:49
 • Приложения към договор №62 АМС - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:50
 • Приложение 3 към договор №62 - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:50
 • Договор №63 АМС - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:51
 • Договор №64 Инфомед - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:52
 • Образци и техническо към №64 - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:52
 • Договор №66 Софарма - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:53
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:50
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:51
 • Документация - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:42
 • Образци - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:42
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:42
 • Допълнително пояснение - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 14:10
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:48
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 11:30
 • Протоколи
 • Протокол №2 - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:09
 • Протокол №3 - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:10
 • Доклад - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:11
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:11
 • Вътрешен номер в системата: 71

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0006

  Началната дата: 31.07.2018 15:12

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД гр.Кърджали и обратно".

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор САБА 2 - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:55
 • Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:15
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:15
 • Документация - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:20
 • Образци - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:21
 • eEEDOP - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:21
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:55
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:22
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 01 Октомври 2018 - 14:26
 • Протокол №2 - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:07
 • Протокол №3 - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:07
 • Доклад - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:08
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:05
 • Вътрешен номер в системата: 67

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0002

  Началната дата: 26.02.2018 13:45

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:"Доставка на медицински изделия-общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:12
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:13
 • Документация - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:14
 • Образци - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:15
 • Приложение 1 - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:15
 • Приложение 2 - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:16
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:16
 • Методика за оценка - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:17
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение относно представянето на еЕЕДОП - Публикувано на: 27 Март 2018 - 10:08
 • Файл за еЕЕДОП - Публикувано на: 27 Март 2018 - 10:09
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 15:55
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 15:01
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:52
 • Приложение 1 към протокол 2 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:53
 • Протокол №3 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:54
 • Приложение 1 към Протокол 3 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:55
 • Приложение 2 към Протокол 3 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:56
 • Доклад - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:58
 • Приложение 1 към Доклада - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:59
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:57
 • Приложение 1 към Решението - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:58
 • Решения за прекратяване
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 15:36
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 20 Декември 2018 - 13:29
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 31 Декември 2018 - 10:35
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:35
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 31 Януари 2019 - 14:49
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 15:03
 • Сключени договори - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 15:09