МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 102

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0005

Началната дата: 12.05.2020 15:16

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Процедура на договаряне без предварително обявление: "Доставка на лекарствени продукти извън  Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ " Д-р Атанас Дафовски" АД- гр.Кърджали.

 

 

20.05.2020г.   Съобщение

Поради технически проблем при попълване на файла за еЕЕДОП, прилагаме нов технически коректен файл на еЕЕДОП за попълване към процедурата.

 

Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 14 Май 2020 - 13:45
 • Покана - Публикувано на: 14 Май 2020 - 13:46
 • Образци - Публикувано на: 14 Май 2020 - 13:57
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 14 Май 2020 - 13:57
 • Приложение №1 - Публикувано на: 14 Май 2020 - 13:58
 • Приложение №2 - Публикувано на: 14 Май 2020 - 13:58
 • еЕЕДОП технически коректен - Публикувано на: 20 Май 2020 - 11:12
 • Вътрешен номер в системата: 101

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0004

  Началната дата: 20.03.2020 13:39

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апартура на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали

   

  СЪОБЩЕНИЕ

  от 21.04.2020г.

  МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали уведомява всички заинтерисовани лица, че на основание  § 13, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП удължава срока за получаване на офертите до 18.05.2020г. - 16,30 часа.

  Получените оферти ще се отварят на 19.05.2020г. от 12,00 часа в голямата зала на I етаж в лечебното заведение, на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване (чл. 54, ал. 1 от ППЗОП).

   

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 23 Март 2020 - 13:55
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 23 Март 2020 - 13:55
 • Документация - Публикувано на: 25 Март 2020 - 10:39
 • Образци - Публикувано на: 25 Март 2020 - 10:40
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 25 Март 2020 - 10:40
 • Приложение №1 - Публикувано на: 25 Март 2020 - 10:44
 • Разяснение към документацията - Публикувано на: 10 Април 2020 - 10:20
 • Решения за промяна
 • Решение за промяна - Публикувано на: 06 Април 2020 - 14:24
 • Променена документация - Публикувано на: 06 Април 2020 - 14:25
 • Променен образец Приложение №1 - Публикувано на: 06 Април 2020 - 14:25
 • Решение за промяна 2 - Публикувано на: 23 Април 2020 - 13:50
 • Вътрешен номер в системата: 100

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0003

  Началната дата: 13.02.2020 10:56

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

   

  СЪОБЩЕНИЕ

  от 19.03.2020г.

  Във връзка с обявеното извънредно положение в страната уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на постъпилите оферти ще се извърши  в голямата зала на I етаж в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 14:53
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 14:53
 • Документация - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:27
 • Образци - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:28
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:28
 • Приложение №1 - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:29
 • Приложение №2 - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:30
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по постъпил въпрос - Публикувано на: 09 Март 2020 - 13:38
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 08 Май 2020 - 11:29
 • Вътрешен номер в системата: 99

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0002

  Началната дата: 13.01.2020 10:16

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти извън Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджли.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 13:57
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 13:58
 • Документация - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 14:59
 • Образци - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 14:59
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 15:00
 • Приложение №1 - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 15:01
 • Приложение №2 - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 15:01
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 07 Април 2020 - 13:28
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 02 Март 2020 - 13:42
 • Протокл 2 - Публикувано на: 14 Април 2020 - 14:12
 • Протокол 3 - Публикувано на: 14 Април 2020 - 14:12
 • Доклад - Публикувано на: 14 Април 2020 - 14:13
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 14 Април 2020 - 14:13
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 04 Май 2020 - 13:38
 • Вътрешен номер в системата: 98

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0001

  Началната дата: 19.12.2019 14:18

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Публично състезание с предмет: "Доставка на дезинфекционни препарати за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджал

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 13:59
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:00
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:15
 • Образци - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:19
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:20
 • Приложение №1 - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:20
 • Приложение №2 - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:21
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 08 Май 2020 - 13:59
 • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 18 Май 2020 - 10:29
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 02 Април 2020 - 14:37
 • Протокол №2+ приложение - Публикувано на: 26 Май 2020 - 14:05
 • Протокол №3 + приложение - Публикувано на: 26 Май 2020 - 14:06
 • Протокол - Публикувано на: 26 Май 2020 - 14:06
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 26 Май 2020 - 14:07
 • Вътрешен номер в системата: 95

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0012

  Началната дата: 17.10.2019 15:23

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и разтвори, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 18 Май 2020 - 13:52
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:41
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:41
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:49
 • Образци - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:49
 • Приложение №1 - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:50
 • Приложение №2 - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:51
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:51
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 12 Май 2020 - 14:08
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 15 Април 2020 - 14:32
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 06 Април 2020 - 14:37
 • Протокл 2 + приложения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 14:41
 • Протокл 3 + приложения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 14:42
 • Доклад - Публикувано на: 30 Април 2020 - 14:42
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 30 Април 2020 - 14:43