МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 2

Уникален номер в регистъра на АОП: 9051322

Началната дата: 15.03.2016 10:00

Вид на поръчката: Публична покана


“Избор на застрахователна компания за комплексно сключване на застраховки в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали”

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Април 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 04 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 48

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0011

  Началната дата: 28.11.2016 10:14

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Публично състезание с предмет: "Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Обявление - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Документация - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Образци - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Декември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Протокол 3 - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Февруари 2017 - 16:06
 • Договор Екостер - Публикувано на: 10 Февруари 2017 - 16:07
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 15 Януари 2021 - 13:46
 • Вътрешен номер в системата: 47

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0010

  Началната дата: 02.09.2016 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Периодично повтарящи се доставки на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали - ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски "-АД, гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 02 Септември 2016
 • Обявление - Публикувано на: 02 Септември 2016
 • Документация - Публикувано на: 03 Септември 2016
 • Образци - Публикувано на: 03 Септември 2016
 • Приложение - Публикувано на: 03 Септември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 05 Декември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Екос Медика - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Договор Макмед - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Договор Нове Медикъл Трейд - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Януари 2017 - 15:24
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 07 Декември 2018 - 13:55
 • Вътрешен номер в системата: 46

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0009

  Началната дата: 19.07.2016 10:00

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  "Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали"

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 19 Юли 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 28 Октомври 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата: 45

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0008

  Началната дата: 19.07.2016 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  "Доставка на електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Септември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Септември 2016 - 15:31
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 19 Юли 2021
 • Становище АОП - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 05 Февруари 2019 - 14:25
 • Вътрешен номер в системата: 44

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0007

  Началната дата: 05.07.2016 09:00

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, гр. Кърджали, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Минимални изисквания във връзка с изпълнение на предмета на поръчката Изготвяне от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране за срока на договора. Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. Изпращане от Изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и обмен на информация с ЕСО ЕАД. Координиране и балансиране на количествата нетна електрическа енергия. Регистриране на графици за доставка на електрическа енергия през Уеб портал. Генериране на различни справки – графично и таблично представяне на договорени и измерени количества електрическа енергия, небаланси. Следене на почасовите измерени количества електрическа енергия в табличен и графичен вид. Поддържане и предаване от Изпълнителя на електронна база от данни за часовото и месечното електропотребление на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, гр. Кърджали. Оказване на съдействие в процеса на регистрация на обекта на Възложителя. Участникът следва да разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, която позволява on line достъп за потребителите. Участникът следва да декларира броя на членовете, присъединени към стандартната му балансираща група. Възложителят няма да заплаща такса за: -Изготвяне, изпращане и регистриране от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране; -Участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите. Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на информация с ЕСО.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 05 Юли 2016
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 05 Юли 2016
 • Документация - Публикувано на: 05 Юли 2016
 • Образци - Публикувано на: 05 Юли 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 01 Август 2016
 • Протоколи
 • Пртокол 1 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Протокл 3 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Септември 2016 - 15:35
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 21 Януари 2019 - 16:17
 • Вътрешен номер в системата: 43

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0006

  Началната дата: 28.06.2016 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  «Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД»

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Август 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Август 2016 - 15:38
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 28 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата: 42

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0005

  Началната дата: 14.04.2016 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр.Кърджали, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали условия.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Булмар МЛ - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Договор Ей Енд Ди фарма - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Договор Медекс - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 04 Юли 2016
 • Приложение №1 - оценка на техническата оферта - Публикувано на: 04 Юли 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 23 Юни 2016
 • Протокол №2 - Публикувано на: 27 Юли 2016
 • Протокол №3 - Публикувано на: 27 Юли 2016
 • Приложения към Протокол №3 - Публикувано на: 27 Юли 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 27 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата: 41

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0004

  Началната дата: 13.04.2016 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на лекарствени
  продукти включени в Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на
  МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали, съгласно приложената количествена
  спецификация с цел избор на доставчик на посочените в обособените позиции
  номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за МБАЛ "Д-р
  Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали условия.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Медекс - Публикувано на: 05 Декември 2016
 • Договор Фьоникс фарма - Публикувано на: 05 Декември 2016
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 05 Декември 2016
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 05 Декември 2016
 • Договор Медофарма - Публикувано на: 05 Декември 2016
 • Договор Софарма2 - Публикувано на: 27 Декември 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Обявление - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Решение - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 19 Септември 2016
 • Приложение 1 - Публикувано на: 19 Септември 2016
 • Техническа грешка - Публикувано на: 03 Октомври 2016
 • Техническа грешка 2 - Публикувано на: 21 Октомври 2016
 • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 27 Октомври 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 24 Юни 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Приложение 1 към Протокол 3 - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Приложение 2 към Протокол 3 - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Приложение 3 към Протокол 3 - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Решение 2-ро класиране - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0003

  Началната дата: 07.04.2016 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на хранителни
  продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали –
  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на
  доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за
  24/двадесет и четири/ месеца, при най-благоприятни за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" -
  АД, гр. Кърджали.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Април 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 26 Октомври 2016
 • Отваряне на ценови оферти по ОП №8 - Публикувано на: 01 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Приложение 1 към протокол 2 - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Приложение 2 към протокол 2 - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Приложени 1 към протокол 4 - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Приложение 2 към протокол 4 - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Салко - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Договор ЕТ Роси-Роса Овчарова - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 39

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0002

  Началната дата: 06.04.2016 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без обявление с предмет: "Доставка на медицински изделия – общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали, подробно описани по вид и прогнозно количество в Приложение №1"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Дъчмед - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Медилон - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Приложение 1 - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Решение - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Доклад - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Протоколи
 • Протокол"Медилон" - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Протокол"Дъчмед" - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 12:08
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 14:31
 • Вътрешен номер в системата: 38

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0001

  Началната дата: 28.03.2016 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Услугата, предмет на възлагане на настоящата поръчка е: Абонаментно и
  сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД
  гр.Кърджали по 25 /двадесет и пет/ обособени позиции за срок от 12 месеца.
  Поръчката по обособени позиции:
   Обособена позиция №1 Апаратура за образна диагностика;
   Обособена позиция №2 Рентгенологична апаратура;
   Обособена позиция №3 Стерилизационна апаратура;
   Обособена позиция №4 Дихателна и анестезиологична апаратура;
   Обособена позиция №5 ЕКГ апарати;
   Обособена позиция №6 Дефибрилатори;
   Обособена позиция №7 Неврологична апаратура;
   Обособена позиция №8 Хемодиализна апаратура;
   Обособена позиция №9 Операционна апаратура І;
   Обособена позиция №10 Лабораторна апаратура І,
  включва месечна абонаментна такса за сервизно обслужване, която обхваща: всички
  дейности по профилактика, ревизии, текущи ремонти на медицинската техника, без
  стойността на резервните части за апаратите, включени в съответната обособена
  позиция.
  Поръчката по обособени позиции:
   Обособена позиция №11 Операционна апаратура ІІ;
   Обособена позиция №12 Ендоскопска апаратура;
   Обособена позиция №13 Ехографска апаратура;
   Обособена позиция №14 Офталмологична апаратура;
   Обособена позиция №15 Неонатологична апаратура;
   Обособена позиция №16 Пневмо-фтизиатрична апаратура;
   Обособена позиция №17 Оториноларингологична апаратура;
   Обособена позиция №18 Инфузионни и аспирационни помпи;
   Обособена позиция №19 Монитори;
   Обособена позиция №20 Физиотерапевтична апаратура;
   Обособена позиция №21 Стоматологична апаратура;
   Обособена позиция №22 Лабораторна апаратура ІІ;
   Обособена позиция №23 Друга лабораторна апаратура;
   Обособена позиция №24 Друга стерилизационна апаратура;
   Обособена позиция №25 Друга апаратура,
  включва дейности по заявка от възложителя за ремонт и/или профилактични прегледи
  на апаратите, включени в обособената позиция при условията на поръчков принцип на
  база часова ставка.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Разяснение по документацията
 • Пояснение - Публикувано на: 01 Април 2016
 • Разяснение - Публикувано на: 04 Април 2016
 • Разяснение - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Решения за промяна
 • Решение за промяна по чл.27а ал.1 от ЗОП - Публикувано на: 08 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 07 Юли 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 29 Юли 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 29 Юли 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за абонамент - Публикувано на: 29 Юли 2016
 • Решение за второ класиране - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 26 Септември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Аквахим - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Елпак - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Елта 90 - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Интер Бизнес 91 - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Медикъл Имидж - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Перфект Медика - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Пълмед Инженеринг - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор АМС - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Савена - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Сименс Хелткеър - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Хроно - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Елпак 1 - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор Майком - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор Перфект Медика 1 - Публикувано на: 29 Септември 2016