МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 9048966

Началната дата: 22.12.2015 10:00

Вид на поръчката: Публична покана


„Избор на доставчик на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”  АД гр.Кърджали”

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Февруари 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 3

  Уникален номер в регистъра на АОП: 90415000

  Началната дата: 14.12.2015 09:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  „Денонощна невъоръжена физическа охрана на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 14 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 31

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-008

  Началната дата: 15.06.2015 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без обявление с предмет:„Доставка на електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция за нуждите на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали”
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 15 Юни 2015
 • Становище АОП - Публикувано на: 23 Юни 2015
 • Плащания
 • Справки изплатени суми - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнен договор - Публикувано на: 05 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата: 30

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-007

  Началната дата: 12.06.2015 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без обявление с предмет:"Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Юни 2015
 • Становище АОП - Публикувано на: 18 Юни 2015
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 29

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-006

  Началната дата: 12.06.2015 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договоряне без обявление с предмет:"Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Юни 2015
 • Становище АОП - Публикувано на: 18 Юни 2015
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справки за извършени плащания - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 16 Май 2017 - 15:08
 • Вътрешен номер в системата: 37

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0014

  Началната дата: 13.10.2015 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договоряне без обявление с предмет: "Доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали".
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Януари 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Становище АОП - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Решение - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Доклад - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата: 36

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0013

  Началната дата: 18.09.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на медицински изделия необходими за дейността на Очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"
  Документация
 • Документация - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 12 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор с Бикомед - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 15 Октомври 2020
 • Вътрешен номер в системата: 35

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0012

  Началната дата: 07.09.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  "Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа на утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали и обратно"

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 23 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Саба -2 - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции - Публикувано на: 09 Декември 2015
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 34

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0011

  Началната дата: 26.08.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване за отделение по хемодиализа в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Решение за класиране - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Протокол 4 - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Октомври 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 10 Февруари 2016
 • Плащания
 • Информация за плащания - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Информация за плащания - Публикувано на: 01 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 33

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0010

  Началната дата: 27.07.2015 08:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без обявление с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали подробно описани по вид и прогнозно количество в Приложение №1"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор АПР - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Договор ЛКБ - Публикувано на: 18 Ноември 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Юли 2015
 • Доклад - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол ЛКБ - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Протокол АПР - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Вътрешен номер в системата: 32

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0009

  Началната дата: 10.07.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински изделия - общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"– ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали условия. Точното количество и вида на медицинските изделия ще се определя с писмени заявки на възложителя – по факс, електронна поща и др. При спешни случаи се предвиждат и заявки по телефона. С избраните изпълнители ще се сключат договори за доставка на конкретни медицински изделия за срок от 24 месеца.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Юли 2015
 • Приложение2 - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Разяснение 2 - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Разяснение 3 - Публикувано на: 27 Юли 2015
 • Техническа грешка - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 02 Ноември 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Приложение 1 Протокол 2 - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 18 Март 2016
 • Договори - Публикувано на: 24 Март 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 12:02
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 09:59
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 09:59
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 09:59
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 09:59
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 09:59
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 14:28
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 14:28
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 14:28
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 14:28
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Гаранции - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 28

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0005

  Началната дата: 02.06.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:"Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали"

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • Приложение 2 - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Решение за класиране - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Нове медикъл трейд - Публикувано на: 30 Октомври 2015
 • Договор Екос медика - Публикувано на: 30 Октомври 2015
 • Договор Макмед - Публикувано на: 30 Октомври 2015
 • Гаранция за Участие
 • Справка за възстановени гаранции - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Плащания
 • Справка за изплатени суми - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за изплатени суми - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за изплатени суми - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 27

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0004

  Началната дата: 12.05.2015 08:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Раздел III -коригирани образци - Публикувано на: 25 Май 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 29 Май 2015
 • Разяснение 2 - Публикувано на: 15 Юни 2015
 • Решения за промяна
 • Решение за промяна - Публикувано на: 25 Май 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 05 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 10 Юли 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 10 Юли 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 10 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 10 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Възстановени гаранции - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • Плащания
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 26

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0003

  Началната дата: 04.05.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 04 Май 2015
 • Приложение 2 - Публикувано на: 14 Август 2015
 • приложение 3 - Публикувано на: 14 Август 2015
 • Техническа грешка - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Техническа грешка 2 - Публикувано на: 24 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за ценови оферти - Публикувано на: 14 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 17 Юни 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Дъчмед Интернешанъл - Публикувано на: 02 Ноември 2015
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 02 Ноември 2015
 • Договор Булмар МЛ - Публикувано на: 02 Ноември 2015
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 02 Ноември 2015
 • Договор Медекс - Публикувано на: 02 Ноември 2015
 • Договор Фрезениус - Публикувано на: 02 Ноември 2015
 • Гаранция за Участие
 • Справка за възстановени гаранции - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 25

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0002

  Началната дата: 08.04.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти – психостимуланти и ноотропни средства за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 08 Април 2015
 • Приложение 1 - Публикувано на: 13 Май 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценовите оферти - Публикувано на: 13 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 13 Май 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 21 Май 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 21 Май 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 21 Май 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Юни 2015
 • Гаранция за Участие
 • Справка за възстановена гаранция - Публикувано на: 23 Юни 2015
 • Вътрешен номер в системата: 24

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0001

  Началната дата: 10.02.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:"Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали"
  Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Февруари 2015
 • Приложение - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 27 Април 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Тотал мед - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Договор Титаника 2008 - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Договор Кардио Медикал - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Договор Айф Фарма - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Договор Електромед България - Публикувано на: 06 Август 2015
 • Изпълнен договор Тоталмед - Публикувано на: 12 Юли 2017 - 09:32
 • Гаранция за Участие
 • Справка за възстановени гаранции - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Справка за възстановени гаранции - Публикувано на: 06 Август 2015
 • Плащания
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за изплатени суми по договвор - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 7

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2013-0001

  Началната дата: 08.01.2015 07:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


   Процедура на договаряне без обявление с предмет: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали

  Плащания
 • Справка за извършени плащания 29.04.2015 - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Справка за извършени плащания 28.05.2015 - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 30.07.2015 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 21.03.2016 - Публикувано на: 21 Март 2016