МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 83

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0018

Началната дата: 12.12.2018 15:43

Вид на поръчката: Пряко договаряне

АОП линк


Процедура на пряко договаряне с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Януари 2019 - 14:05
 • Договор - Публикувано на: 25 Януари 2019 - 14:07
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:56
 • Покана - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:57
 • Техническа спецификация Приложение А - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:57
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:59
 • Образци - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:59
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:24
 • Доклад - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:24
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:23
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 14:00
 • Вътрешен номер в системата: 82

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0017

  Началната дата: 20.11.2018 13:56

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  Процедура на пряко договаряне с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали по проект:"Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ"MediciniNet II, финасиранс съгласно договор №В2.9а.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция -България 2014-2020".

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:19
 • Покана - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:20
 • Приложение А - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:20
 • Образци - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:35
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:35
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване на процедурата - Публикувано на: 07 Декември 2018 - 10:39
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 09:49
 • Вътрешен номер в системата: 81

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0016

  Началната дата: 19.11.2018 08:06

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за отделението по хемодиализа в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

  Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация седем броя хемодиализни апарати. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведените в експлоатация апарати и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.

  Документация
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:03
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:04
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:19
 • Образци - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:19
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:20
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 14 Март 2019 - 14:20
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 14:15
 • Протокол 2 - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:39
 • Протокол 3 - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:39
 • Доклад - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:40
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 24 Април 2019 - 13:44
 • Договор - Публикувано на: 22 Април 2019 - 13:45
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 16:00
 • Вътрешен номер в системата: 80

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0015

  Началната дата: 26.10.2018 14:52

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка , монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на системата за обезвреждане на опасни болнични отпадъци в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали ".

  Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 15:02
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 15:03
 • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:01
 • Образци - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:01
 • Критерий за възлагане на поръчка - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:02
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:02
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 15:34
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 10 Декември 2018 - 14:51
 • Протокол 2 - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:38
 • Протокол 3 - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:38
 • Доклад - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:39
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:19
 • Договори - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:21
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:50
 • Вътрешен номер в системата: 79

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0014

  Началната дата: 18.10.2018 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които не са включени в Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали.       

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:55
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:55
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:18
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:19
 • Образци - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:19
 • Приложение №1 - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:20
 • Приложение №2 - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:22
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 14:24
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 14:09
 • Протокол №2+ приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 13:42
 • Протокол №3 + приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 13:55
 • Доклад +Приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 14:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение + Приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 13:42
 • Решение - Публикувано на: 05 Април 2019 - 13:40
 • Решения за прекратяване
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 10 Април 2019 - 14:15
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 12 Април 2019 - 15:39
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 30 Април 2019 - 11:57
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена - Публикувано на: 13 Май 2019 - 13:49
 • Договор Софарма - Публикувано на: 13 Май 2019 - 13:49
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 13 Май 2019 - 13:50
 • Договор Медекс - Публикувано на: 13 Май 2019 - 13:50
 • договор Дансон - Публикувано на: 13 Май 2019 - 13:51
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 18 Декември 2020 - 15:55
 • Обявление за изпълнен договор Дансон - Публикувано на: 25 Ноември 2021 - 13:13
 • Обявление за изпълнен договор Фьоникс - Публикувано на: 17 Януари 2022 - 15:36
 • Обявление за изпълнен договор Медекс - Публикувано на: 08 Юни 2022 - 14:36
 • Вътрешен номер в системата: 78

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0013

  Началната дата: 05.10.2018 15:51

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца, при най-благоприятни условия за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали.         

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Уикенд - Публикувано на: 15 Април 2019 - 14:08
 • Договор Роси-Роса Овчарова - Публикувано на: 15 Април 2019 - 14:09
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 15 Април 2019 - 14:00
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 10:48
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 10:49
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 08:58
 • Образци - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 08:59
 • Приложение №1 - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 09:00
 • Приложение №2 - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 09:00
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 09:00
 • Съобщение - Публикувано на: 05 Февруари 2019 - 13:53
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 16:22
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 07 Март 2019 - 15:38
 • Протокол №3 + приложения - Публикувано на: 07 Март 2019 - 15:38
 • Доклад + приложения - Публикувано на: 07 Март 2019 - 15:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране + приложение - Публикувано на: 07 Март 2019 - 15:37
 • Вътрешен номер в системата: 77

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0012

  Началната дата: 09.10.2018 09:13

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали за срок от 36 месеца.

  Договори и споразумения по ОП
 • Възложена поръчка - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 14:14
 • Договор - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 14:15
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 13:55
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 13:56
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 10 Април 2024 - 14:23
 • Вътрешен номер в системата: 76

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0011

  Началната дата: 17.09.2018 15:12

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  Процедура на пряко договаряне с предмет: "Придобиване на софтуерни продукти за извършване на актуализация и разширяване на функционалностите на болничната информационна система с WEB и мобилно приложение, функционалност за трансграничен обмен на данни и интеграция със съществуваща PACS система". 

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 15:38
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 15:57
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 21 Септември 2018 - 08:44
 • Покана за участие - Публикувано на: 21 Септември 2018 - 08:45
 • Образци - Публикувано на: 21 Септември 2018 - 08:46
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 21 Септември 2018 - 08:56
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:17
 • Доклад - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:18
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:15
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 13 Юни 2019 - 15:50
 • Вътрешен номер в системата: 74

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0010

  Началната дата: 05.09.2018 15:39

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без предварително обявление:"Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:38
 • Покана - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:39
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:39
 • Образци - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:40
 • Приложение №1 - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:40
 • Приложение №2 - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:41
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:43
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване на процедурата - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 13:52
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 14:39
 • Вътрешен номер в системата: 75

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0009

  Началната дата: 05.09.2018 15:45

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на балансирана електрическа енергия от доставчик и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали".

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:19
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:19
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:20
 • Образци - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:21
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:21
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 13:41
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 13:41
 • Протокол 2 - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:55
 • Протокол 3 - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:56
 • Доклад - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:56
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:54
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 13:42
 • Договор ЧЕЗ - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 13:43
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 13 Февруари 2020 - 14:37
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 13 Ноември 2020 - 14:09
 • Вътрешен номер в системата: 73

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0008

  Началната дата: 13.08.2018 15:15

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Публично състезание с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали " по проект: "Насърчаване на успешните основи на здравеопазването : Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ"(MediciNet II), финансиран съгласно договор № В2.9а.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция- България 2014-2020".

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 14 Август 2018 - 15:10
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 14 Август 2018 - 15:10
 • Документация - Публикувано на: 14 Август 2018 - 15:11
 • Образци - Публикувано на: 14 Август 2018 - 15:11
 • eEEDOP - Публикувано на: 14 Август 2018 - 15:12
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения - Публикувано на: 10 Октомври 2018 - 09:38
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 01 Октомври 2018 - 14:25
 • Протокол 2 - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:10
 • Протокол 3 - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:11
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:09
 • Решения за прекратяване
 • Решение - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:09
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 16:20
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор №59 - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 15:36
 • Договор №60 - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 15:36
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 15:55
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 07 Декември 2018 - 13:54
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 13:59
 • Вътрешен номер в системата: 72

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0007

  Началната дата: 13.08.2018 14:50

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали по проект: "Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ"( MediciNet II), финансиран съгласно договор №В2.9а.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция -България 2014 -2020 ".

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:50
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:51
 • Документация - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:42
 • Образци - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:42
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:42
 • Допълнително пояснение - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 14:10
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:48
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 11:30
 • Протоколи
 • Протокол №2 - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:09
 • Протокол №3 - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:10
 • Доклад - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:11
 • Протокол №1 - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 14:20
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:11
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор № 62 АМС - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:49
 • Приложения към договор №62 АМС - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:50
 • Приложение 3 към договор №62 - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:50
 • Договор №63 АМС - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:51
 • Договор №64 Инфомед - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:52
 • Образци и техническо към №64 - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:52
 • Договор №66 Софарма - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:53
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 16:00
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 16:03
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 16:04
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 16:05
 • Вътрешен номер в системата: 71

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0006

  Началната дата: 31.07.2018 15:12

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД гр.Кърджали и обратно".

  Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:15
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:15
 • Документация - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:20
 • Образци - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:21
 • eEEDOP - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:21
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:55
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:22
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 01 Октомври 2018 - 14:26
 • Протокол №2 - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:07
 • Протокол №3 - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:07
 • Доклад - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:08
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:05
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор САБА 2 - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:55
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 15 Януари 2021 - 13:44
 • Вътрешен номер в системата: 70

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0005

  Началната дата: 21.06.2018 09:37

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без предварително обявление "Доставка на електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски "АД гр. Кърджали.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - Публикувано на: 13 Септември 2018 - 11:13
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 13 Септември 2018 - 11:13
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 05 Юли 2018 - 14:05
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 05 Юли 2018 - 14:06
 • Коригирана покана - Публикувано на: 06 Август 2018 - 14:12
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 15:09
 • Вътрешен номер в системата: 69

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0004

  Началната дата: 21.06.2018 09:33

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  Процедура на пряко договаряне с предмет:"Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали

  Договори и споразумения по ОП
 • Възложена поръчка - Публикувано на: 02 Август 2018 - 16:31
 • Договор ВиК - Публикувано на: 02 Август 2018 - 16:31
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Юни 2018 - 13:37
 • Покана - Публикувано на: 21 Юни 2018 - 13:38
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 07 Септември 2021 - 13:42
 • Вътрешен номер в системата: 68

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0003

  Началната дата: 15.05.2018 15:44

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет:"Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали. 

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор АПР - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 13:59
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 14:26
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 23 Май 2018 - 08:58
 • Покана за участие - Публикувано на: 23 Май 2018 - 08:59
 • Техническа спецификация - Приложение А - Публикувано на: 23 Май 2018 - 09:00
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 23 Май 2018 - 09:08
 • Образци - Публикувано на: 23 Май 2018 - 09:08
 • Прложение №1 към ценовото предложение - Публикувано на: 23 Май 2018 - 09:09
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 13 Юни 2018 - 14:22
 • Доклад - Публикувано на: 13 Юни 2018 - 14:23
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 13 Юни 2018 - 14:21
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 14:04
 • Вътрешен номер в системата: 67

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0002

  Началната дата: 26.02.2018 13:45

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:"Доставка на медицински изделия-общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:12
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:13
 • Документация - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:14
 • Образци - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:15
 • Приложение 1 - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:15
 • Приложение 2 - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:16
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:16
 • Методика за оценка - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:17
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение относно представянето на еЕЕДОП - Публикувано на: 27 Март 2018 - 10:08
 • Файл за еЕЕДОП - Публикувано на: 27 Март 2018 - 10:09
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 15:55
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 15:01
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:52
 • Приложение 1 към протокол 2 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:53
 • Протокол №3 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:54
 • Приложение 1 към Протокол 3 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:55
 • Приложение 2 към Протокол 3 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:56
 • Доклад - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:58
 • Приложение 1 към Доклада - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:59
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:57
 • Приложение 1 към Решението - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:58
 • Решения за прекратяване
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 15:36
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 20 Декември 2018 - 13:29
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 31 Декември 2018 - 10:35
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:35
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 31 Януари 2019 - 14:49
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 15:03
 • Сключени договори - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 15:09
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнен договор Агарта -ЦМ - Публикувано на: 12 Ноември 2021 - 14:06
 • Изпълнен договор Интергаленика - Публикувано на: 12 Ноември 2021 - 14:06
 • Изпълнен договор СБМ Интернешанъл - Публикувано на: 12 Ноември 2021 - 14:07
 • Изпълнен договор Медитрейд - Публикувано на: 25 Ноември 2021 - 13:16
 • Изпълнен договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 25 Ноември 2021 - 13:17
 • Изпълнен договор Дъчмед - Публикувано на: 20 Декември 2021 - 15:03
 • Изпълнен договор Елпак - Публикувано на: 17 Януари 2022 - 15:39
 • Изпълнен договор 3МЕД - Публикувано на: 17 Януари 2022 - 15:40
 • Изпълнен договор Бикомед - Публикувано на: 12 Декември 2022 - 14:21
 • Вътрешен номер в системата: 66

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0001

  Началната дата: 09.01.2018 14:54

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Публично състезание  с предмет: "Събиране ,транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 12 Януари 2018 - 14:40
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 12 Януари 2018 - 14:40
 • Документация - Публикувано на: 12 Януари 2018 - 14:41
 • Образци - Публикувано на: 12 Януари 2018 - 14:41
 • Разяснение по документация - Публикувано на: 19 Януари 2018 - 14:56
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 18 Април 2018 - 14:22
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 12 Март 2018 - 13:48
 • Протокол 2 - Публикувано на: 26 Април 2018 - 08:46
 • Протокол 3 - Публикувано на: 26 Април 2018 - 08:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 26 Април 2018 - 08:46
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 07 Август 2018 - 16:04
 • Договор Екостер - Публикувано на: 07 Август 2018 - 16:05
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 16 Декември 2019 - 13:54
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 07 Септември 2021 - 13:45