МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали на основание чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, във връзка с ПМС №127, допълнение към него.

ОТПРАВЯ  НАСТОЯЩАТА  ПОКАНА

До всички заинтересовани банкови институции да представят оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД“.

 

Началната дата: 10.05.2017

Файлове
  • Покана - Публикувано на: 12 Май 2017 - 14:12
  • Указания - Публикувано на: 12 Май 2017 - 14:12
  • Образци - Публикувано на: 12 Май 2017 - 14:13
  • Протокол - Публикувано на: 16 Юни 2017 - 09:49
  • Приложение 1 - Публикувано на: 16 Юни 2017 - 09:50
  • Приложение 2 - Публикувано на: 16 Юни 2017 - 09:51
  • Договор - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 14:06