МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 14

Уникален номер в регистъра на АОП:

АОП линк

 

24.07.2019г.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали на основание чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, във връзка с ПМС №127, допълнение към него.

ОТПРАВЯ  ПОВТОРНА  ПОКАНА

До всички заинтересовани банкови институции да представят оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД“.

 

 

 

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали на основание чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, във връзка с ПМС №127, допълнение към него.

ОТПРАВЯ  НАСТОЯЩАТА  ПОКАНА

До всички заинтересовани банкови институции да представят оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД“.

 

Началната дата: 27.06.2019

Файлове
  • Покана - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 14:24
  • Указания - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 14:33
  • Образци - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 14:33
  • Повторна покана за удължаване срока за подаване на оферти - Публикувано на: 24 Юли 2019 - 09:27
  • Протокол + приложения - Публикувано на: 09 Август 2019 - 13:47
  • Договор - Публикувано на: 26 Август 2019 - 15:53
  • Анекс към договора - Публикувано на: 19 Декември 2019 - 14:13