МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

АОП линк

Покана за  "Избор на финансова институция за предоставяне на кредит за капиталови разходи на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали по проект :"Насърчаване на успешните основи на здравеопазването :Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ" (:MediciNet II), финасиран съгласно договор №В2.9а.01 по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция -България 2014-2020" по реда,предвиден в Приложение №3 към чл.13б по Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003г. и допълнен с ПМС 0127 от 27.05.2013г.

Началната дата: 02.07.2018

Файлове
  • Покана - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 12:10
  • Изисквания и указания - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 12:11
  • Образци - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 12:15
  • Договор за субсидия - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 12:15
  • Декларация за партньорство - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 12:16
  • Индивидуален финансов отчет 2017г. - Публикувано на: 05 Юли 2018 - 14:00
  • Консолидиран финансов отчет 2017г. - Публикувано на: 05 Юли 2018 - 14:00
  • Повторна покана за удължаване на срока за подаване на оферти - Публикувано на: 20 Юли 2018 - 11:27
  • Протокол - Публикувано на: 06 Август 2018 - 14:05