МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 72

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0007

Началната дата: 13.08.2018 14:50

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали по проект: "Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ"( MediciNet II), финансиран съгласно договор №В2.9а.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция -България 2014 -2020 ".

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:50
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:51
 • Документация - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:42
 • Образци - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:42
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:42
 • Допълнително пояснение - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 14:10
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:48
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 11:30
 • Протоколи
 • Протокол №2 - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:09
 • Протокол №3 - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:10
 • Доклад - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:11
 • Протокол №1 - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 14:20
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:11
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор № 62 АМС - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:49
 • Приложения към договор №62 АМС - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:50
 • Приложение 3 към договор №62 - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:50
 • Договор №63 АМС - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:51
 • Договор №64 Инфомед - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:52
 • Образци и техническо към №64 - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:52
 • Договор №66 Софарма - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:53
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 16:00
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 16:03
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 16:04
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 16:05