МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 78

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0013

Началната дата: 05.10.2018 15:51

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца, при най-благоприятни условия за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали.         

Договори и споразумения по ОП
 • Договор Уикенд - Публикувано на: 15 Април 2019 - 14:08
 • Договор Роси-Роса Овчарова - Публикувано на: 15 Април 2019 - 14:09
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 15 Април 2019 - 14:00
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 10:48
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 10:49
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 08:58
 • Образци - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 08:59
 • Приложение №1 - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 09:00
 • Приложение №2 - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 09:00
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 09:00
 • Съобщение - Публикувано на: 05 Февруари 2019 - 13:53
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 16:22
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 07 Март 2019 - 15:38
 • Протокол №3 + приложения - Публикувано на: 07 Март 2019 - 15:38
 • Доклад + приложения - Публикувано на: 07 Март 2019 - 15:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране + приложение - Публикувано на: 07 Март 2019 - 15:37