МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 73

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0008

Началната дата: 13.08.2018 15:15

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Публично състезание с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали " по проект: "Насърчаване на успешните основи на здравеопазването : Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ"(MediciNet II), финансиран съгласно договор № В2.9а.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция- България 2014-2020".

Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 14 Август 2018 - 15:10
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 14 Август 2018 - 15:10
 • Документация - Публикувано на: 14 Август 2018 - 15:11
 • Образци - Публикувано на: 14 Август 2018 - 15:11
 • eEEDOP - Публикувано на: 14 Август 2018 - 15:12
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения - Публикувано на: 10 Октомври 2018 - 09:38
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 01 Октомври 2018 - 14:25
 • Протокол 2 - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:10
 • Протокол 3 - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:11
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:09
 • Решения за прекратяване
 • Решение - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:09
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 16:20
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор №59 - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 15:36
 • Договор №60 - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 15:36
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 15:55
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 07 Декември 2018 - 13:54
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 13:59