МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 66

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0001

Началната дата: 09.01.2018 14:54

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Публично състезание  с предмет: "Събиране ,транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 07 Август 2018 - 16:04
 • Договор Екостер - Публикувано на: 07 Август 2018 - 16:05
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 16 Декември 2019 - 13:54
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 12 Януари 2018 - 14:40
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 12 Януари 2018 - 14:40
 • Документация - Публикувано на: 12 Януари 2018 - 14:41
 • Образци - Публикувано на: 12 Януари 2018 - 14:41
 • Разяснение по документация - Публикувано на: 19 Януари 2018 - 14:56
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 18 Април 2018 - 14:22
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 12 Март 2018 - 13:48
 • Протокол 2 - Публикувано на: 26 Април 2018 - 08:46
 • Протокол 3 - Публикувано на: 26 Април 2018 - 08:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 26 Април 2018 - 08:46