МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 82

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0017

Началната дата: 20.11.2018 13:56

Вид на поръчката: Пряко договаряне

АОП линк


Процедура на пряко договаряне с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали по проект:"Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ"MediciniNet II, финасиранс съгласно договор №В2.9а.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция -България 2014-2020".

Документация
  • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:19
  • Покана - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:20
  • Приложение А - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:20
  • Образци - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:35
  • еЕЕДОП - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:35
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване на процедурата - Публикувано на: 07 Декември 2018 - 10:39
  • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 09:49