МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 74

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0010

Началната дата: 05.09.2018 15:39

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Процедура на договаряне без предварително обявление:"Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

Документация
  • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:38
  • Покана - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:39
  • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:39
  • Образци - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:40
  • Приложение №1 - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:40
  • Приложение №2 - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:41
  • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:43
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване на процедурата - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 13:52
  • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 14:39