МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 2

Уникален номер в регистъра на АОП: 9051322

Началната дата: 15.03.2016 10:00

Вид на поръчката: Публична покана


“Избор на застрахователна компания за комплексно сключване на застраховки в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали”

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Април 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 04 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9048966

  Началната дата: 22.12.2015 10:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  „Избор на доставчик на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”  АД гр.Кърджали”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Февруари 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 3

  Уникален номер в регистъра на АОП: 90415000

  Началната дата: 14.12.2015 09:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  „Денонощна невъоръжена физическа охрана на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 14 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 86

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0003

  Началната дата: 29.03.2019 09:31

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:"Доставка , монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:51
 • Договор Илан №18 - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:52
 • Договор Илан №19 - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:53
 • Договор МТИ - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:54
 • Договор Мултимед - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:54
 • Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:37
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:37
 • Документация - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:38
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:39
 • Образци - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:39
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 28 Май 2019 - 14:53
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 13:47
 • Протокол 2 - Публикувано на: 13 Юни 2019 - 14:03
 • Протокол 3 - Публикувано на: 13 Юни 2019 - 14:03
 • Доклад - Публикувано на: 13 Юни 2019 - 14:04
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 13 Юни 2019 - 14:04
 • Вътрешен номер в системата: 84

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0001

  Началната дата: 23.01.2019 14:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:"Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр. Кърджали 

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:08
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:09
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:09
 • Приложение №1 - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:12
 • Приложение №2 - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:12
 • Образци - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:13
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:13
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 12 Април 2019 - 14:16
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Март 2019 - 14:03
 • Протокол 2 - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:47
 • Протокол 3 - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:48
 • Доклад - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:49
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 07 Май 2019 - 15:17
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Май 2019 - 13:43
 • Договор Макмед - Публикувано на: 17 Май 2019 - 13:43
 • Договор Нове Медикъл Трейд - Публикувано на: 17 Май 2019 - 14:27
 • Вътрешен номер в системата: 85

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0001

  Началната дата: 23.01.2019 14:06

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Публично състезание с предмет: "Доставка и монтаж на резервни части за ядрено магнитен резонанс SIEMENS MAGNETOM ESSENZA".

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Март 2019 - 15:35
 • Договор - Публикувано на: 11 Март 2019 - 15:36
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 14:29
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 14:30
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 15:01
 • Образци - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 15:02
 • електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 15:02
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 13 Февруари 2019 - 13:56
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 13 Февруари 2019 - 13:55
 • Протокол 2 - Публикувано на: 20 Февруари 2019 - 14:17
 • Протокол 3 - Публикувано на: 20 Февруари 2019 - 14:17
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 20 Февруари 2019 - 14:16
 • Вътрешен номер в системата: 83

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0018

  Началната дата: 12.12.2018 15:43

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  Процедура на пряко договаряне с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Януари 2019 - 14:05
 • Договор - Публикувано на: 25 Януари 2019 - 14:07
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:56
 • Покана - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:57
 • Техническа спецификация Приложение А - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:57
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:59
 • Образци - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:59
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:24
 • Доклад - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:24
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:23
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 14:00
 • Вътрешен номер в системата: 82

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0017

  Началната дата: 20.11.2018 13:56

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  Процедура на пряко договаряне с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали по проект:"Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ"MediciniNet II, финасиранс съгласно договор №В2.9а.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция -България 2014-2020".

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:19
 • Покана - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:20
 • Приложение А - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:20
 • Образци - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:35
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:35
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване на процедурата - Публикувано на: 07 Декември 2018 - 10:39
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 09:49
 • Вътрешен номер в системата: 81

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0016

  Началната дата: 19.11.2018 08:06

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за отделението по хемодиализа в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

  Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация седем броя хемодиализни апарати. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведените в експлоатация апарати и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 22 Април 2019 - 13:44
 • Договор - Публикувано на: 22 Април 2019 - 13:45
 • Документация
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:03
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:04
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:19
 • Образци - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:19
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:20
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 14 Март 2019 - 14:20
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 14:15
 • Протокол 2 - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:39
 • Протокол 3 - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:39
 • Доклад - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:40
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:40
 • Вътрешен номер в системата: 80

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0015

  Началната дата: 26.10.2018 14:52

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка , монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на системата за обезвреждане на опасни болнични отпадъци в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали ".

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:19
 • Договори - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:21
 • Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 15:02
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 15:03
 • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:01
 • Образци - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:01
 • Критерий за възлагане на поръчка - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:02
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:02
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 15:34
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 10 Декември 2018 - 14:51
 • Протокол 2 - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:38
 • Протокол 3 - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:38
 • Доклад - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:39
 • Вътрешен номер в системата: 79

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0014

  Началната дата: 18.10.2018 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които не са включени в Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали.       

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:55
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:55
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:18
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:19
 • Образци - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:19
 • Приложение №1 - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:20
 • Приложение №2 - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:22
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 14:24
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 14:09
 • Протокол №2+ приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 13:42
 • Протокол №3 + приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 13:55
 • Доклад +Приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 14:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение + Приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 13:42
 • Решение - Публикувано на: 05 Април 2019 - 13:40
 • Решения за прекратяване
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 10 Април 2019 - 14:15
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 12 Април 2019 - 15:39
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 30 Април 2019 - 11:57
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена - Публикувано на: 13 Май 2019 - 13:49
 • Договор Софарма - Публикувано на: 13 Май 2019 - 13:49
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 13 Май 2019 - 13:50
 • Договор Медекс - Публикувано на: 13 Май 2019 - 13:50
 • договор Дансон - Публикувано на: 13 Май 2019 - 13:51
 • Вътрешен номер в системата: 78

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0013

  Началната дата: 05.10.2018 15:51

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца, при най-благоприятни условия за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали.         

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Уикенд - Публикувано на: 15 Април 2019 - 14:08
 • Договор Роси-Роса Овчарова - Публикувано на: 15 Април 2019 - 14:09
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 15 Април 2019 - 14:00
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 10:48
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 10:49
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 08:58
 • Образци - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 08:59
 • Приложение №1 - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 09:00
 • Приложение №2 - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 09:00
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 09:00
 • Съобщение - Публикувано на: 05 Февруари 2019 - 13:53
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 16:22
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 07 Март 2019 - 15:38
 • Протокол №3 + приложения - Публикувано на: 07 Март 2019 - 15:38
 • Доклад + приложения - Публикувано на: 07 Март 2019 - 15:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране + приложение - Публикувано на: 07 Март 2019 - 15:37
 • Вътрешен номер в системата: 77

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0012

  Началната дата: 09.10.2018 09:13

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали за срок от 36 месеца.

  Договори и споразумения по ОП
 • Възложена поръчка - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 14:14
 • Договор - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 14:15
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 13:55
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 13:56
 • Вътрешен номер в системата: 76

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0011

  Началната дата: 17.09.2018 15:12

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  Процедура на пряко договаряне с предмет: "Придобиване на софтуерни продукти за извършване на актуализация и разширяване на функционалностите на болничната информационна система с WEB и мобилно приложение, функционалност за трансграничен обмен на данни и интеграция със съществуваща PACS система". 

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 15:38
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 15:57
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 21 Септември 2018 - 08:44
 • Покана за участие - Публикувано на: 21 Септември 2018 - 08:45
 • Образци - Публикувано на: 21 Септември 2018 - 08:46
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 21 Септември 2018 - 08:56
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:17
 • Доклад - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:18
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:15
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 13 Юни 2019 - 15:50
 • Вътрешен номер в системата: 74

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0010

  Началната дата: 05.09.2018 15:39

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без предварително обявление:"Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:38
 • Покана - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:39
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:39
 • Образци - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:40
 • Приложение №1 - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:40
 • Приложение №2 - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:41
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 14:43
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване на процедурата - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 13:52
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 14:39
 • Вътрешен номер в системата: 75

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0009

  Началната дата: 05.09.2018 15:45

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на балансирана електрическа енергия от доставчик и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали".

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 13:42
 • Договор ЧЕЗ - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 13:43
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:19
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:19
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:20
 • Образци - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:21
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:21
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 13:41
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 13:41
 • Протокол 2 - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:55
 • Протокол 3 - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:56
 • Доклад - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:56
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:54
 • Вътрешен номер в системата: 73

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0008

  Началната дата: 13.08.2018 15:15

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Публично състезание с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали " по проект: "Насърчаване на успешните основи на здравеопазването : Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ"(MediciNet II), финансиран съгласно договор № В2.9а.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция- България 2014-2020".

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 14 Август 2018 - 15:10
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 14 Август 2018 - 15:10
 • Документация - Публикувано на: 14 Август 2018 - 15:11
 • Образци - Публикувано на: 14 Август 2018 - 15:11
 • eEEDOP - Публикувано на: 14 Август 2018 - 15:12
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения - Публикувано на: 10 Октомври 2018 - 09:38
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 01 Октомври 2018 - 14:25
 • Протокол 2 - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:10
 • Протокол 3 - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:11
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:09
 • Решения за прекратяване
 • Решение - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:09
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 16:20
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор №59 - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 15:36
 • Договор №60 - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 15:36
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 15:55
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 07 Декември 2018 - 13:54
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 13:59
 • Вътрешен номер в системата: 72

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0007

  Началната дата: 13.08.2018 14:50

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали по проект: "Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ"( MediciNet II), финансиран съгласно договор №В2.9а.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция -България 2014 -2020 ".

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:50
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:51
 • Документация - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:42
 • Образци - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:42
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:42
 • Допълнително пояснение - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 14:10
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:48
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 11:30
 • Протоколи
 • Протокол №2 - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:09
 • Протокол №3 - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:10
 • Доклад - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:11
 • Протокол №1 - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 14:20
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 16:11
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор № 62 АМС - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:49
 • Приложения към договор №62 АМС - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:50
 • Приложение 3 към договор №62 - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:50
 • Договор №63 АМС - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:51
 • Договор №64 Инфомед - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:52
 • Образци и техническо към №64 - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:52
 • Договор №66 Софарма - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:53
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 16:00
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 16:03
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 16:04
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 16:05
 • Вътрешен номер в системата: 71

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0006

  Началната дата: 31.07.2018 15:12

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД гр.Кърджали и обратно".

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор САБА 2 - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:55
 • Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:15
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:15
 • Документация - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:20
 • Образци - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:21
 • eEEDOP - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:21
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:55
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:22
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 01 Октомври 2018 - 14:26
 • Протокол №2 - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:07
 • Протокол №3 - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:07
 • Доклад - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:08
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:05
 • Вътрешен номер в системата: 70

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0005

  Началната дата: 21.06.2018 09:37

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без предварително обявление "Доставка на електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски "АД гр. Кърджали.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - Публикувано на: 13 Септември 2018 - 11:13
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 13 Септември 2018 - 11:13
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 05 Юли 2018 - 14:05
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 05 Юли 2018 - 14:06
 • Коригирана покана - Публикувано на: 06 Август 2018 - 14:12
 • Вътрешен номер в системата: 69

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0004

  Началната дата: 21.06.2018 09:33

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  Процедура на пряко договаряне с предмет:"Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали

  Договори и споразумения по ОП
 • Възложена поръчка - Публикувано на: 02 Август 2018 - 16:31
 • Договор ВиК - Публикувано на: 02 Август 2018 - 16:31
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Юни 2018 - 13:37
 • Покана - Публикувано на: 21 Юни 2018 - 13:38
 • Вътрешен номер в системата: 68

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0003

  Началната дата: 15.05.2018 15:44

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет:"Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали. 

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор АПР - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 13:59
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 14:26
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 23 Май 2018 - 08:58
 • Покана за участие - Публикувано на: 23 Май 2018 - 08:59
 • Техническа спецификация - Приложение А - Публикувано на: 23 Май 2018 - 09:00
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 23 Май 2018 - 09:08
 • Образци - Публикувано на: 23 Май 2018 - 09:08
 • Прложение №1 към ценовото предложение - Публикувано на: 23 Май 2018 - 09:09
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 13 Юни 2018 - 14:22
 • Доклад - Публикувано на: 13 Юни 2018 - 14:23
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 13 Юни 2018 - 14:21
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 14:04
 • Вътрешен номер в системата: 67

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0002

  Началната дата: 26.02.2018 13:45

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:"Доставка на медицински изделия-общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:12
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:13
 • Документация - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:14
 • Образци - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:15
 • Приложение 1 - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:15
 • Приложение 2 - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:16
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:16
 • Методика за оценка - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:17
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение относно представянето на еЕЕДОП - Публикувано на: 27 Март 2018 - 10:08
 • Файл за еЕЕДОП - Публикувано на: 27 Март 2018 - 10:09
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 15:55
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 15:01
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:52
 • Приложение 1 към протокол 2 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:53
 • Протокол №3 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:54
 • Приложение 1 към Протокол 3 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:55
 • Приложение 2 към Протокол 3 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:56
 • Доклад - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:58
 • Приложение 1 към Доклада - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:59
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:57
 • Приложение 1 към Решението - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:58
 • Решения за прекратяване
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 15:36
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 20 Декември 2018 - 13:29
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 31 Декември 2018 - 10:35
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:35
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 31 Януари 2019 - 14:49
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 15:03
 • Сключени договори - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 15:09
 • Вътрешен номер в системата: 66

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0001

  Началната дата: 09.01.2018 14:54

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Публично състезание  с предмет: "Събиране ,транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 07 Август 2018 - 16:04
 • Договор Екостер - Публикувано на: 07 Август 2018 - 16:05
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 12 Януари 2018 - 14:40
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 12 Януари 2018 - 14:40
 • Документация - Публикувано на: 12 Януари 2018 - 14:41
 • Образци - Публикувано на: 12 Януари 2018 - 14:41
 • Разяснение по документация - Публикувано на: 19 Януари 2018 - 14:56
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 18 Април 2018 - 14:22
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 12 Март 2018 - 13:48
 • Протокол 2 - Публикувано на: 26 Април 2018 - 08:46
 • Протокол 3 - Публикувано на: 26 Април 2018 - 08:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 26 Април 2018 - 08:46
 • Вътрешен номер в системата: 65

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0016

  Началната дата: 19.12.2017 15:27

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Люкрим Гард - Публикувано на: 28 Февруари 2018 - 13:36
 • Обявление за възложена порпъчка - Публикувано на: 28 Февруари 2018 - 14:42
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 28 Декември 2017 - 14:19
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 28 Декември 2017 - 14:20
 • Покана - Публикувано на: 28 Декември 2017 - 14:21
 • Образци - Публикувано на: 28 Декември 2017 - 14:22
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 23 Януари 2018 - 15:27
 • Протокол 2 - Публикувано на: 23 Януари 2018 - 15:27
 • Протокол 3 - Публикувано на: 23 Януари 2018 - 15:27
 • Протокол 4 - Публикувано на: 23 Януари 2018 - 15:28
 • Протокол 5 - Публикувано на: 23 Януари 2018 - 15:28
 • Протокол 6 - Публикувано на: 23 Януари 2018 - 15:29
 • Доклад - Публикувано на: 23 Януари 2018 - 15:30
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 23 Януари 2018 - 15:31
 • Вътрешен номер в системата: 64

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0015

  Началната дата: 29.11.2017 15:06

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

  Договори и споразумения по ОП
 • Възложена поръчка - Публикувано на: 23 Май 2018 - 10:35
 • Договор Бикомед - Публикувано на: 23 Май 2018 - 10:35
 • Договор РСР - Публикувано на: 23 Май 2018 - 10:36
 • Договор Офталабс - Публикувано на: 23 Май 2018 - 10:37
 • Договор Контак Медикъл Интернешънъл - Публикувано на: 23 Май 2018 - 10:37
 • Документация
 • Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП - Публикувано на: 18 Декември 2017 - 14:37
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 16:00
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 16:03
 • Документация - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 16:08
 • Образци - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 16:10
 • Приложение №1 към техническото предложение - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 16:44
 • Приложение №2 към ценовото предложение - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 16:48
 • Окончателно становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 15:52
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 12 Април 2018 - 14:25
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 21 Март 2018 - 14:32
 • Протокол 2 - Публикувано на: 20 Април 2018 - 14:34
 • Протокол 3+ приложение 1 и 2 - Публикувано на: 20 Април 2018 - 14:34
 • Доклад +приложение - Публикувано на: 20 Април 2018 - 14:35
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение +приложение - Публикувано на: 20 Април 2018 - 14:35
 • Вътрешен номер в системата: 63

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0014

  Началната дата: 23.10.2017 14:42

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали".

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 08 Ноември 2017 - 14:54
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 08 Ноември 2017 - 14:55
 • Документация - Публикувано на: 08 Ноември 2017 - 15:01
 • Приложение 1 - Публикувано на: 08 Ноември 2017 - 15:02
 • Приложение 2 - Публикувано на: 08 Ноември 2017 - 15:02
 • Образци - Публикувано на: 08 Ноември 2017 - 15:03
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 14:33
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 25 Май 2018 - 09:15
 • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 14:55
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Март 2018 - 09:16
 • Доклад + Приложение - Публикувано на: 22 Юни 2018 - 14:18
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 22 Юни 2018 - 14:40
 • Приложение 1 към протокол 2 - Публикувано на: 22 Юни 2018 - 14:46
 • Протокол №3 - Публикувано на: 22 Юни 2018 - 15:00
 • Приложение1+Приложение2 към Протокол №3 - Публикувано на: 22 Юни 2018 - 15:09
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение + Приложение - Публикувано на: 22 Юни 2018 - 14:24
 • Решение за изменение - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 14:06
 • Решение за изменение - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 13:23
 • Решение за изменение - Публикувано на: 19 Юли 2018 - 13:24
 • Решения за прекратяване
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 03 Юли 2018 - 15:19
 • Обявление за възложена поръчка - частично прекратена - Публикувано на: 16 Юли 2018 - 13:35
 • Обявление за възложена поръчка - частично прекратена - Публикувано на: 19 Юли 2018 - 13:00
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Август 2018 - 12:10
 • Договор "Софарма Трейдинг" АД - Публикувано на: 20 Август 2018 - 12:14
 • Договор "Фьоникс Фарма" ЕООД - Публикувано на: 20 Август 2018 - 12:15
 • Договор "Медофарма" ЕООД - Публикувано на: 20 Август 2018 - 12:15
 • Договор "Медекс" ООД - Публикувано на: 20 Август 2018 - 12:16
 • Договор "Фаркол" АД - Публикувано на: 20 Август 2018 - 12:16
 • Договор "Търговска лига - НАЦ" АД - Публикувано на: 20 Август 2018 - 12:17
 • Вътрешен номер в системата: 62

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0013

  Началната дата: 17.10.2017 15:25

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ"Д-р  Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена порпъчка - Публикувано на: 17 Април 2018 - 09:23
 • Договор Макмед ООД - Публикувано на: 17 Април 2018 - 09:25
 • Договор Нове Медикъл - Публикувано на: 17 Април 2018 - 09:25
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 14:20
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 14:20
 • Документация - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 14:23
 • Приложение 1 - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 14:24
 • Приложение 2 - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 14:24
 • Образци - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 14:27
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 15 Февруари 2018 - 13:58
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 12 Февруари 2018 - 13:52
 • Доклад + Приложение 1 - Публикувано на: 13 Март 2018 - 13:55
 • Протокол 2 - Публикувано на: 13 Март 2018 - 13:56
 • Протокол 3+ приложение 1 и 2 - Публикувано на: 13 Март 2018 - 13:57
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение + приложение1 - Публикувано на: 13 Март 2018 - 13:53
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 28 Март 2018 - 13:58
 • Вътрешен номер в системата: 61

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0012

  Началната дата: 02.10.2017 13:58

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  "Доставка на специфични медицински изделия и системи за еднопротезиране за нуждите на отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД -гр.Кърджали

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Айф фарма - Публикувано на: 01 Декември 2017 - 14:33
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 01 Декември 2017 - 13:25
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 14:20
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 14:21
 • Техническа спецификация Приложение А - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 14:21
 • Образци - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 14:19
 • Приложение 1 - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 14:30
 • Приложние 2 - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 14:30
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 14:21
 • Доклад - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 14:23
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 14:22
 • Вътрешен номер в системата: 60

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0011

  Началната дата: 18.09.2017 14:50

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и разтвори, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена порпъчка - Публикувано на: 31 Май 2018 - 14:06
 • Договор Дъчмед Интернешанъл - Публикувано на: 31 Май 2018 - 14:10
 • Договор Фрезениус Медикъл Кеър - Публикувано на: 31 Май 2018 - 14:11
 • Договор Софарма - Публикувано на: 31 Май 2018 - 14:12
 • Договор Медекс - Публикувано на: 31 Май 2018 - 14:16
 • Договор Итергаленика - Публикувано на: 31 Май 2018 - 14:20
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 31 Май 2018 - 15:44
 • Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 21 Септември 2017 - 14:00
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Септември 2017 - 14:00
 • Документация - Публикувано на: 21 Септември 2017 - 14:05
 • Образци - Публикувано на: 21 Септември 2017 - 14:06
 • Приложение 1 - Публикувано на: 21 Септември 2017 - 14:06
 • Приложение 2 - Публикувано на: 21 Септември 2017 - 14:07
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 29 Март 2018 - 14:33
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 12 Февруари 2018 - 13:53
 • Протокол 2 + приложения - Публикувано на: 16 Април 2018 - 15:59
 • Протокол 3+ приложения - Публикувано на: 16 Април 2018 - 15:59
 • Доклад + приложения - Публикувано на: 16 Април 2018 - 15:59
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение + Приложение - Публикувано на: 16 Април 2018 - 15:59
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 02 Май 2018 - 15:58
 • Вътрешен номер в системата: 59

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0010

  Началната дата: 25.08.2017 09:58

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Услугата, предмет на възлагане на настоящата поръчка е: Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали по 25 /двадесет и пет/ обособени позиции за срок от 24 месеца.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 30 Август 2017 - 14:49
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 30 Август 2017 - 14:49
 • Документация - Публикувано на: 30 Август 2017 - 15:16
 • Образци - Публикувано на: 30 Август 2017 - 15:16
 • Приложение №1 към ценовото предложение - Публикувано на: 30 Август 2017 - 16:52
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 06 Февруари 2018 - 15:27
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Ноември 2017 - 14:15
 • Протокол 2 - Публикувано на: 20 Февруари 2018 - 15:37
 • Протокол 3+ Приложение 1 - Публикувано на: 20 Февруари 2018 - 15:38
 • Доклад + Приложение 1 - Публикувано на: 20 Февруари 2018 - 15:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение + Приложение - Публикувано на: 20 Февруари 2018 - 15:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Април 2018 - 14:34
 • Договори - Публикувано на: 12 Април 2018 - 14:35
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 08 Март 2018 - 14:40
 • Вътрешен номер в системата: 58

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0009

  Началната дата: 10.07.2017 15:57

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Периодично повтарящи се доставки на дезинфекционни препарати за  нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури в обособените позиции и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Б.Браун Медикъл - Публикувано на: 13 Март 2018 - 14:10
 • Договор ХМИ - Публикувано на: 13 Март 2018 - 14:11
 • Договор Еколаб - Публикувано на: 13 Март 2018 - 14:13
 • Договор МТИ - Публикувано на: 13 Март 2018 - 14:14
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 14 Юли 2017 - 15:36
 • Обявление - Публикувано на: 14 Юли 2017 - 15:37
 • Документация за участие - Публикувано на: 14 Юли 2017 - 15:38
 • Образци - Публикувано на: 14 Юли 2017 - 15:39
 • Приложение №1 към техническото предложение - Публикувано на: 14 Юли 2017 - 15:39
 • Приложение №2 към ценовото предложение - Публикувано на: 14 Юли 2017 - 15:39
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 18 Януари 2018 - 14:15
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 20 Октомври 2017 - 14:29
 • Протокол 2 +Приложение 1 и Приложение 2 - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 15:59
 • Протокол 3+ приложение 1 и 2 - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 15:59
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 15:32
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 23 Февруари 2018 - 13:39
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 13 Март 2018 - 14:09
 • Вътрешен номер в системата: 57

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0008

  Началната дата: 20.06.2017 14:35

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти извън Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали".

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 14:18
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 14:19
 • Документация - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 14:31
 • Образци - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 14:32
 • Приложение 1 - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 14:32
 • Приложение 2 - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 14:33
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 02 Октомври 2017 - 14:09
 • Съобщение за публичен жребии - Публикувано на: 02 Ноември 2017 - 14:21
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 27 Септември 2017 - 15:05
 • Протокол 2 + приложение 1 - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 14:25
 • Протокол 3+ приложение 1 и 2 - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 14:26
 • Доклад + приложение - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 14:26
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране + приложение - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 14:29
 • Решение за изменение - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 13:37
 • Решения за прекратяване
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 13:41
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Декември 2017 - 14:23
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 28 Декември 2017 - 14:24
 • Договор Медекс - Публикувано на: 28 Декември 2017 - 14:25
 • Договор Булмар - Публикувано на: 28 Декември 2017 - 14:16
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Януари 2018 - 15:46
 • Договор Фьоникс - Публикувано на: 10 Януари 2018 - 15:46
 • Договор Софарма - Публикувано на: 10 Януари 2018 - 11:46
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 22 Ноември 2017 - 14:04
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 30 Ноември 2017 - 14:01
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 07 Декември 2017 - 12:49
 • Вътрешен номер в системата: 56

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0007

  Началната дата: 20.06.2017 14:27

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  "Доставка на балансирана електрическа енергия от доставчик и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 16:04
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 16:05
 • Документация - Публикувано на: 26 Юни 2017 - 14:19
 • Образци - Публикувано на: 26 Юни 2017 - 14:20
 • Разяснение по документацията
 • Техническа грешка - Публикувано на: 21 Януари 2019 - 13:33
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 16:35
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 15:00
 • Протокол 2 - Публикувано на: 07 Август 2017 - 13:52
 • Протокол 3 - Публикувано на: 07 Август 2017 - 13:53
 • Доклад - Публикувано на: 07 Август 2017 - 13:54
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 07 Август 2017 - 14:00
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор ЧЕЗ - Публикувано на: 25 Септември 2017 - 14:20
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Септември 2017 - 14:22
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 23 Ноември 2018 - 15:37
 • Вътрешен номер в системата: 55

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0006

  Началната дата: 22.05.2017 13:51

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Описание на поръчката: Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация шест броя хемодиализни апарати. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведените в експлоатация апарати и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.  

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 25 Май 2017 - 12:00
 • Обявление - Публикувано на: 25 Май 2017 - 12:00
 • Документация - Публикувано на: 25 Май 2017 - 12:02
 • Образци - Публикувано на: 25 Май 2017 - 12:04
 • Приложение №1 - Публикувано на: 25 Май 2017 - 12:04
 • Приложение №2 - Публикувано на: 25 Май 2017 - 12:05
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 26 Юли 2017 - 09:45
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 13:51
 • Протокол 2 - Публикувано на: 08 Август 2017 - 14:27
 • Протокол 3 - Публикувано на: 08 Август 2017 - 14:28
 • Доклад - Публикувано на: 08 Август 2017 - 14:29
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 08 Август 2017 - 14:27
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Септември 2017 - 14:25
 • Договор Фрезениус Медикъл Кеър - Публикувано на: 25 Септември 2017 - 14:27
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 01 Ноември 2017 - 09:41
 • Вътрешен номер в системата: 54

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0005

  Началната дата: 05.04.2017 15:17

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение за откриване на поръчка - Публикувано на: 24 Април 2017 - 14:19
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 24 Април 2017 - 14:20
 • Документация - Публикувано на: 25 Април 2017 - 15:33
 • Образци - Публикувано на: 25 Април 2017 - 15:34
 • Приложение 1 - Публикувано на: 25 Април 2017 - 15:35
 • Приложение 2 - Публикувано на: 25 Април 2017 - 15:36
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение 1 - Публикувано на: 09 Май 2017 - 14:19
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 03 Август 2017 - 14:13
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 17 Юли 2017 - 17:00
 • Протокол 2 - Публикувано на: 11 Август 2017 - 14:38
 • Протокол 3 - Публикувано на: 11 Август 2017 - 14:39
 • Доклад - Публикувано на: 11 Август 2017 - 14:39
 • Приложение 1 към протокол 2 - Публикувано на: 11 Август 2017 - 14:41
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 11 Август 2017 - 14:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Септември 2017 - 15:13
 • Договор Титаника 2008 - Публикувано на: 28 Септември 2017 - 15:14
 • Договор Кардио Медикъл - Публикувано на: 28 Септември 2017 - 15:14
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 28 Септември 2017 - 15:15
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Октомври 2017 - 14:10
 • Договор Електромед - Публикувано на: 19 Октомври 2017 - 14:10
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 16 Август 2017 - 10:53
 • Вътрешен номер в системата: 53

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0004

  Началната дата: 03.04.2017 14:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


   Процедурата е за периодично повтарящи се достваки на  рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" - ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ "Д-р Атанос Дафовски" АД гр.Кърджали за срок от 24 месеца.

  Документация
 • Решение за откриване на поръчка - Публикувано на: 03 Април 2017 - 14:00
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 03 Април 2017 - 14:01
 • Документация - Публикувано на: 03 Април 2017 - 14:03
 • Образци - Публикувано на: 03 Април 2017 - 14:10
 • Приложение 1 - Публикувано на: 03 Април 2017 - 14:11
 • Приложение 2 - Публикувано на: 03 Април 2017 - 14:12
 • Протокол 1 - Публикувано на: 06 Юли 2017 - 16:17
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение 1 - Публикувано на: 06 Април 2017 - 14:09
 • Разяснение 2 - Публикувано на: 11 Април 2017 - 10:05
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 14:51
 • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 19 Декември 2017 - 13:27
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 15:15
 • Приложение №1 към доклада - Публикувано на: 01 Януари 2018 - 15:16
 • Протокол №2 - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 15:17
 • Приложение 1 към Протокол №2 - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 15:42
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 15:42
 • Приложение 1 към Протокол №3 - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 15:43
 • Приложение 2 към Протокол №3 - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 15:44
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 15:15
 • Решение за изменение - Публикувано на: 16 Януари 2018 - 13:44
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 10 Януари 2018 - 15:53
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 25 Януари 2018 - 14:02
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 14:16
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Март 2018 - 13:59
 • Сключени договори - Публикувано на: 02 Март 2018 - 14:05
 • Вътрешен номер в системата: 52

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0003

  Началната дата: 14.02.2017 14:53

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща осигуряването на превоз на болни на хронично хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа на утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали за срок от дванадесет месеца.Превозът на болните ще се осъществява по график на брой хемодиализи и смени , приложени към настоящата документация.

  Документация
 • Решение за откриване на поръчка - Публикувано на: 27 Февруари 2017 - 14:23
 • Обявление на поръчка - Публикувано на: 27 Февруари 2017 - 14:24
 • Документация - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 10:46
 • Образци - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 10:46
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 09 Май 2017 - 13:50
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 24 Април 2017 - 15:46
 • Протокол 2 - Публикувано на: 17 Май 2017 - 15:17
 • Протокол 3 - Публикувано на: 17 Май 2017 - 15:17
 • Доклад - Публикувано на: 17 Май 2017 - 15:18
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 17 Май 2017 - 15:19
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Юли 2017 - 13:37
 • Договор Саба 2 - Публикувано на: 06 Юли 2017 - 13:38
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 27 Март 2019 - 14:21
 • Вътрешен номер в системата: 50

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0002

  Началната дата: 10.01.2017 11:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Медекс - Публикувано на: 16 Март 2017 - 13:59
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Март 2017 - 15:30
 • Договор Фьоникс - Публикувано на: 21 Март 2017 - 13:42
 • Договор Фьоникс - Публикувано на: 21 Март 2017 - 13:43
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Приложение 1 - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Приложение 2 - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Образци - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Решение - Публикувано на: 01 Февруари 2017 - 14:42
 • Доклад - Публикувано на: 01 Февруари 2017 - 14:44
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 01 Февруари 2017 - 14:45
 • Протокол 2 - Публикувано на: 01 Февруари 2017 - 14:46
 • Протокол 3 - Публикувано на: 01 Февруари 2017 - 14:47
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 06 Февруари 2017 - 15:20
 • Вътрешен номер в системата: 49

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0001

  Началната дата: 03.01.2017 09:00

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  Предмета на поръчката е денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали, подробно описан в техническата спецификация към поканата за участие в процедурата.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Февруари 2017 - 16:00
 • Договор Люкрим Гард - Публикувано на: 23 Февруари 2017 - 16:00
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Покана - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Образци - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Доклад - Публикувано на: 20 Януари 2017
 • Решение за класиране - Публикувано на: 20 Януари 2017
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 20 Януари 2017
 • Протокол 2 - Публикувано на: 20 Януари 2017
 • Протокол 3 - Публикувано на: 20 Януари 2017
 • Протокол 4 - Публикувано на: 20 Януари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление изпълнен договор - Публикувано на: 27 Март 2019 - 14:19
 • Вътрешен номер в системата: 48

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0011

  Началната дата: 28.11.2016 10:14

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Публично състезание с предмет: "Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Февруари 2017 - 16:06
 • Договор Екостер - Публикувано на: 10 Февруари 2017 - 16:07
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Обявление - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Документация - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Образци - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Декември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Протокол 3 - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Вътрешен номер в системата: 47

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0010

  Началната дата: 02.09.2016 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Периодично повтарящи се доставки на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали - ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски "-АД, гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 02 Септември 2016
 • Обявление - Публикувано на: 02 Септември 2016
 • Документация - Публикувано на: 03 Септември 2016
 • Образци - Публикувано на: 03 Септември 2016
 • Приложение - Публикувано на: 03 Септември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 05 Декември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Екос Медика - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Договор Макмед - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Договор Нове Медикъл Трейд - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Януари 2017 - 15:24
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 07 Декември 2018 - 13:55
 • Вътрешен номер в системата: 46

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0009

  Началната дата: 19.07.2016 10:00

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  "Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали"

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 19 Юли 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 28 Октомври 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата: 45

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0008

  Началната дата: 19.07.2016 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  "Доставка на електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Септември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Септември 2016 - 15:31
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 19 Юли 2021
 • Становище АОП - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 05 Февруари 2019 - 14:25
 • Вътрешен номер в системата: 44

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0007

  Началната дата: 05.07.2016 09:00

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, гр. Кърджали, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Минимални изисквания във връзка с изпълнение на предмета на поръчката Изготвяне от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране за срока на договора. Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. Изпращане от Изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и обмен на информация с ЕСО ЕАД. Координиране и балансиране на количествата нетна електрическа енергия. Регистриране на графици за доставка на електрическа енергия през Уеб портал. Генериране на различни справки – графично и таблично представяне на договорени и измерени количества електрическа енергия, небаланси. Следене на почасовите измерени количества електрическа енергия в табличен и графичен вид. Поддържане и предаване от Изпълнителя на електронна база от данни за часовото и месечното електропотребление на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, гр. Кърджали. Оказване на съдействие в процеса на регистрация на обекта на Възложителя. Участникът следва да разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, която позволява on line достъп за потребителите. Участникът следва да декларира броя на членовете, присъединени към стандартната му балансираща група. Възложителят няма да заплаща такса за: -Изготвяне, изпращане и регистриране от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране; -Участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите. Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на информация с ЕСО.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 05 Юли 2016
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 05 Юли 2016
 • Документация - Публикувано на: 05 Юли 2016
 • Образци - Публикувано на: 05 Юли 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 01 Август 2016
 • Протоколи
 • Пртокол 1 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Протокл 3 - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Септември 2016 - 15:35
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 21 Януари 2019 - 16:17
 • Вътрешен номер в системата: 43

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0006

  Началната дата: 28.06.2016 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  «Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД»

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Август 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Август 2016 - 15:38
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 28 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата: 42

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0005

  Началната дата: 14.04.2016 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр.Кърджали, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали условия.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Булмар МЛ - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Договор Ей Енд Ди фарма - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Договор Медекс - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 04 Юли 2016
 • Приложение №1 - оценка на техническата оферта - Публикувано на: 04 Юли 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 23 Юни 2016
 • Протокол №2 - Публикувано на: 27 Юли 2016
 • Протокол №3 - Публикувано на: 27 Юли 2016
 • Приложения към Протокол №3 - Публикувано на: 27 Юли 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 27 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата: 41

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0004

  Началната дата: 13.04.2016 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на лекарствени
  продукти включени в Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на
  МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали, съгласно приложената количествена
  спецификация с цел избор на доставчик на посочените в обособените позиции
  номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за МБАЛ "Д-р
  Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали условия.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Медекс - Публикувано на: 05 Декември 2016
 • Договор Фьоникс фарма - Публикувано на: 05 Декември 2016
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 05 Декември 2016
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 05 Декември 2016
 • Договор Медофарма - Публикувано на: 05 Декември 2016
 • Договор Софарма2 - Публикувано на: 27 Декември 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 19 Септември 2016
 • Приложение 1 - Публикувано на: 19 Септември 2016
 • Техническа грешка - Публикувано на: 03 Октомври 2016
 • Техническа грешка 2 - Публикувано на: 21 Октомври 2016
 • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 27 Октомври 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 24 Юни 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Приложение 1 към Протокол 3 - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Приложение 2 към Протокол 3 - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Приложение 3 към Протокол 3 - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Решение 2-ро класиране - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0003

  Началната дата: 07.04.2016 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на хранителни
  продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали –
  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на
  доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за
  24/двадесет и четири/ месеца, при най-благоприятни за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" -
  АД, гр. Кърджали.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Април 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 26 Октомври 2016
 • Отваряне на ценови оферти по ОП №8 - Публикувано на: 01 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Приложение 1 към протокол 2 - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Приложение 2 към протокол 2 - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Приложени 1 към протокол 4 - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Приложение 2 към протокол 4 - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Салко - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Договор ЕТ Роси-Роса Овчарова - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 39

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0002

  Началната дата: 06.04.2016 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без обявление с предмет: "Доставка на медицински изделия – общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали, подробно описани по вид и прогнозно количество в Приложение №1"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Дъчмед - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Медилон - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Приложение 1 - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Решение - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Доклад - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Протоколи
 • Протокол"Медилон" - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Протокол"Дъчмед" - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Вътрешен номер в системата: 31

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-008

  Началната дата: 15.06.2015 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без обявление с предмет:„Доставка на електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция за нуждите на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали”
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 15 Юни 2015
 • Становище АОП - Публикувано на: 23 Юни 2015
 • Плащания
 • Справки изплатени суми - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнен договор - Публикувано на: 05 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата: 30

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-007

  Началната дата: 12.06.2015 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без обявление с предмет:"Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Юни 2015
 • Становище АОП - Публикувано на: 18 Юни 2015
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 29

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-006

  Началната дата: 12.06.2015 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договоряне без обявление с предмет:"Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Юни 2015
 • Становище АОП - Публикувано на: 18 Юни 2015
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справки за извършени плащания - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 16 Май 2017 - 15:08
 • Вътрешен номер в системата: 37

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0014

  Началната дата: 13.10.2015 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договоряне без обявление с предмет: "Доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали".
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Януари 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Становище АОП - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Решение - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Доклад - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата: 36

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0013

  Началната дата: 18.09.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на медицински изделия необходими за дейността на Очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор с Бикомед - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 12 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Вътрешен номер в системата: 35

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0012

  Началната дата: 07.09.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  "Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа на утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали и обратно"

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 23 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Саба -2 - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции - Публикувано на: 09 Декември 2015
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 34

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0011

  Началната дата: 26.08.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване за отделение по хемодиализа в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Решение за класиране - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Протокол 4 - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Октомври 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 10 Февруари 2016
 • Плащания
 • Информация за плащания - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Информация за плащания - Публикувано на: 01 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 33

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0010

  Началната дата: 27.07.2015 08:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без обявление с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали подробно описани по вид и прогнозно количество в Приложение №1"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор АПР - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Договор ЛКБ - Публикувано на: 18 Ноември 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Юли 2015
 • Доклад - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол ЛКБ - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Протокол АПР - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Вътрешен номер в системата: 32

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0009

  Началната дата: 10.07.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински изделия - общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"– ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали условия. Точното количество и вида на медицинските изделия ще се определя с писмени заявки на възложителя – по факс, електронна поща и др. При спешни случаи се предвиждат и заявки по телефона. С избраните изпълнители ще се сключат договори за доставка на конкретни медицински изделия за срок от 24 месеца.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Юли 2015
 • Приложение2 - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Разяснение 2 - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Разяснение 3 - Публикувано на: 27 Юли 2015
 • Техническа грешка - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 02 Ноември 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Приложение 1 Протокол 2 - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 18 Март 2016
 • Договори - Публикувано на: 24 Март 2016
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Гаранции - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 28

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0005

  Началната дата: 02.06.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:"Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали"

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • Приложение 2 - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Решение за класиране - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Нове медикъл трейд - Публикувано на: 30 Октомври 2015
 • Договор Екос медика - Публикувано на: 30 Октомври 2015
 • Договор Макмед - Публикувано на: 30 Октомври 2015
 • Гаранция за Участие
 • Справка за възстановени гаранции - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Плащания
 • Справка за изплатени суми - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за изплатени суми - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за изплатени суми - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 27

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0004

  Началната дата: 12.05.2015 08:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Раздел III -коригирани образци - Публикувано на: 25 Май 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 29 Май 2015
 • Разяснение 2 - Публикувано на: 15 Юни 2015
 • Решения за промяна
 • Решение за промяна - Публикувано на: 25 Май 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 05 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 10 Юли 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 10 Юли 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 10 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 10 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Възстановени гаранции - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • Плащания
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 26

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0003

  Началната дата: 04.05.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 04 Май 2015
 • Приложение 2 - Публикувано на: 14 Август 2015
 • приложение 3 - Публикувано на: 14 Август 2015
 • Техническа грешка - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Техническа грешка 2 - Публикувано на: 24 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за ценови оферти - Публикувано на: 14 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 17 Юни 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Дъчмед Интернешанъл - Публикувано на: 02 Ноември 2015
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 02 Ноември 2015
 • Договор Булмар МЛ - Публикувано на: 02 Ноември 2015
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 02 Ноември 2015
 • Договор Медекс - Публикувано на: 02 Ноември 2015
 • Договор Фрезениус - Публикувано на: 02 Ноември 2015
 • Гаранция за Участие
 • Справка за възстановени гаранции - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 25

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0002

  Началната дата: 08.04.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти – психостимуланти и ноотропни средства за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 08 Април 2015
 • Приложение 1 - Публикувано на: 13 Май 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценовите оферти - Публикувано на: 13 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 13 Май 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 21 Май 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 21 Май 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 21 Май 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Юни 2015
 • Гаранция за Участие
 • Справка за възстановена гаранция - Публикувано на: 23 Юни 2015
 • Вътрешен номер в системата: 24

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0001

  Началната дата: 10.02.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:"Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали"
  Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Февруари 2015
 • Приложение - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 27 Април 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Тотал мед - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Договор Титаника 2008 - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Договор Кардио Медикал - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Договор Айф Фарма - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Договор Електромед България - Публикувано на: 06 Август 2015
 • Изпълнен договор Тоталмед - Публикувано на: 12 Юли 2017 - 09:32
 • Гаранция за Участие
 • Справка за възстановени гаранции - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Справка за възстановени гаранции - Публикувано на: 06 Август 2015
 • Плащания
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за изплатени суми по договвор - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за изплатени суми по договор - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 23

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0009

  Началната дата: 17.12.2014 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:„Доставка на дезинфекционни препарати по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали”
  Документация
 • Документация - Публикувано на: 17 Декември 2014
 • Приложение 3 - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Таблица - Публикувано на: 02 Юли 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 22 Декември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценовите оферти - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 02 Юли 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 02 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 02 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Живас - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Договор ХМИ - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Договор Пачико Дарра - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Договор Б.Браун - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Гаранция за Участие
 • Информация за възстановени гаранции за участие - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Информация за възстановени гаранции за участие - Публикувано на: 01 Септември 2015
 • Плащания
 • Сравки за изплатени суми - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справки за изплатени суми - Публикувано на: None
 • Вътрешен номер в системата: 22

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0008

  Началната дата: 22.10.2014 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без обявление с предмет: "Абонаментна софтуерна поддръжка на болничната информационна система в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Октомври 2014
 • Доклад - Публикувано на: 05 Декември 2014
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 05 Декември 2014
 • Вътрешен номер в системата: 21

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0007

  Началната дата: 25.09.2014 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, рентгенови филми и разтвори за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Септември 2014
 • Приложение 2 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Съобщение за публичен жребии - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 02 Октомври 2014
 • Разяснение 2 - Публикувано на: 03 Октомври 2014
 • Разяснение 3 - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Разяснение 4 - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Решения за промяна
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 11 Ноември 2014
 • Протокол 2 - Публикувано на: 11 Май 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 11 Май 2015
 • Протокол 4 - Публикувано на: 11 Май 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 11 Май 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор АА Медикър България - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Аквахим - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Гамидор България - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Ди Ем Джи клиник - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор с Диа Хем - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Елит Медикъл - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Елпак Лизинг - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Елта 90 - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор ЕС Джи Пи Био Дайнамикс - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Интер Бизнес 91 - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Интергаленика - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Лабекс Инженеринг - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Медикъл Имидж - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор МТИ - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Перфект Медика - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Софбиолайф - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Хроно - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор АВЛ - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Договор лаб Диагностика - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Гаранция за Участие
 • Справка за възстановени гаранции - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • ССправка за възстановени гаранции за участие - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 20

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0006

  Началната дата: 15.08.2014 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"
  Документация
 • Документация по ЗОП - Публикувано на: 15 Август 2014
 • Решение за второ класиране - Публикувано на: 15 Февруари 2015
 • Съобщение за провеждане на публичен жребии - Публикувано на: 04 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 09 Октомври 2014
 • Протокол 2 - Публикувано на: 27 Януари 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 27 Януари 2015
 • Протокол 4 - Публикувано на: 27 Януари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 27 Януари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор МС Фарма - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Договор Медекс - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Договор Медофарма - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Договор Търговска лига - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Догово Ей Енд Ди фарма - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Договор Софарма - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Договор Фармнет - Публикувано на: 17 Април 2015
 • Гаранция за Участие
 • Освободени гаранции - Публикувано на: 20 Март 2015
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 20 Февруари 2015
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 29 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 19

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0005

  Началната дата: 23.05.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура с предмет: "Доставка на медицински изделия необходими за дейността на Очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

  Плащания
 • Справка за извършени плащания м.10-12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Справка за извършени плащания 02.02.2015 - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Справка за извършени плащания 18.03.2015 - Публикувано на: 18 Март 2015
 • Справка за извършени плащания 29.04.2015 - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Справка за извършени плащания 21.05.2015 - Публикувано на: 21 Май 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 30.07.2015 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 01.10.2015 - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за извършени плащания 13.11.2015 - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за извършени плащания 29.12.2015 - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания 21.03.2016 - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 18

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0004

  Началната дата: 23.05.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура с предмет: „Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа на утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали и обратно”

  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за изпълнен договор 08.04.2016 - Публикувано на: 08 Април 2016
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания м.10-12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Справка за извършени плащания 30.03.2015 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Справка за извършени плащания 29.04.2015 - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Справка за извършени плащания 28.05.2015 - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 30.07.2015 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 01.10.2015 - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за извършени плащания 13.11.2015 - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за извършени плащания 29.12.2015 - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания 20.02.2016 - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за извършени плащания 31.03.2016 - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 17

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0002

  Началната дата: 18.02.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура "Доставка на медицински изделия по чл.30а от Закона за медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за изпълнен договор с Кардио Медикъл - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • Информация за изпълнен договор с Медимаг - МС - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • Информация за изпълнен договор с РСР - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • Информация за изпълнен договор с Вега Медикъл - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • Информация за изпълнен договор с Макмед - Публикувано на: 08 Април 2016
 • Информация за изпълнен договор с Нове Медикъл Трейд - Публикувано на: 08 Април 2016
 • Информация за изпълнен договор с Екос Медика - Публикувано на: 14 Октомври 2016
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания м.10-12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Справка за извършени плащания 02.02.2015 - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Справка за извършени плащания 30.03.2015 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Справка за извършени плащания 29.04.2015 - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Справка за извършени плащания 28.05.2015 - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 30.07.2015 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 01.10.2015 - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Вътрешен номер в системата: 16

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0001

  Началната дата: 13.01.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

  Плащания
 • Справка за извършени плащания 02.02.2015 - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Справка за извършени плащания 30.03.2015 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Справка за извършени плащания 28.05.2015 - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 29.12.2015 - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания 20.02.2016 - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за извършени плащания 21.03.2016 - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 15

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2013-0016

  Началната дата: 14.10.2013 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали”
  Плащания
 • Справка за извършени плащания м.10-12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Справка за извършени плащания 02.02.2015 - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Справка за извършени плащания 30.03.2015 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Справка за извършени плащания 29.04.2015 - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Справка за извършени плащания 28.05.2015 - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 30.07.2015 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 01.10.2015 - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за извършени плащания 13.11.2015 - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за извършени плащания 29.12.2015 - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания 20.02.2016 - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за извършени плащания 21.03.2016 - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2013-0015

  Началната дата: 25.09.2013 07:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Процедура на договаряне без обявление за доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали съгласно Приложение №1.

  Плащания
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 21.03.2016 - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 13

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2013-0014

  Началната дата: 20.09.2013 07:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Процедура на договаряне без обявление с предмет: „Периодични доставки на лекарствени продукти необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали - H05BХ02 Paricalcitol”

  Вътрешен номер в системата: 12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2013-0012

  Началната дата: 18.07.2013 07:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Процедура на договаряне без обявление с предмет:"Периодични доставка на медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали – хемоперфузори за възрастни"

  Плащания
 • Справка за извършени плащания 29.04.2015 - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Вътрешен номер в системата: 11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2013-0010

  Началната дата: 15.07.2013 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура с предмет: "Събиране, обработка и унищожаване на опасни биологични и болнични отпадъци от дейността на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали"

  Плащания
 • Справка за извършени плащания 22.01.2015 - Публикувано на: 22 Януари 2015
 • Справка за извършени плащания 22.02.2015 - Публикувано на: 22 Февруари 2015
 • Справка за извършени плащания 30.03.2015 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 01.10.2015 - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за извършени плащания 13.11.2015 - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за извършени плащания 29.12.2015 - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания 20.02.2016 - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за извършени плащания 21.03.2016 - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2013-0008

  Началната дата: 10.12.2013 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

  Плащания
 • Справка за извършени плащания м.10-12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Справка за извършени плащания 02.02.2015 - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Справка за извършени плащания 30.03.2015 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Справка за извършени плащания 29.04.2015 - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 30.07.2015 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 01.10.2015 - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за извършени плащания 13.11.2015 - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за извършени плащания 21.03.2016 - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 9

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2013-0004

  Началната дата: 05.04.2013 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД - гр. Кърджали"

  Плащания
 • Справка за извършени плащания м.10-12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Справка за извършени плащания 30.03.2015 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Справка за извършени плащания 28.05.2015 - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 01.10.2015 - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за извършени плащания 29.12.2015 - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата: 8

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2013-0002

  Началната дата: 20.05.2013 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура с предмет: "Доставка на медицински изделия по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД - гр. Кърджали"

  Плащания
 • Справка за извършени плащания м.10-12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Справка за извършени плащания 02.02.2015 - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Справка за извършени плащания 30.03.2015 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Справка за извършени плащания 29.04.2015 - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 30.07.2015 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 01.10.2015 - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за извършени плащания 13.11.2015 - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за извършени плащания 29.12.2015 - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания 20.02.2016 - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за извършени плащания 21.03.2016 - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 7

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2013-0001

  Началната дата: 08.01.2015 07:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


   Процедура на договаряне без обявление с предмет: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали

  Плащания
 • Справка за извършени плащания 29.04.2015 - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Справка за извършени плащания 28.05.2015 - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 30.07.2015 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 21.03.2016 - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 6

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2012-0012

  Началната дата: 10.08.2012 07:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Процедура на договаряне без обявление с предмет:"Абонаментна софтуерна поддръжка на болничната информационна система в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" за период от 24 месеца" с № в РАОП 00848-2012-0012.

  Плащания
 • Справка за извършени плащания м.10-12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Справка за извършени плащания 01.10.2015 - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за извършени плащания 29.12.2015 - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания 20.02.2016 - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 5

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2012-0011

  Началната дата: 01.08.2012 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, рентгенови филми и разтвори за хемодиализа по обособени позиции, необходими за нуждите на МБАЛ "Д-р Атнас Дафовски" АД гр.Кърджали

  Гаранции изпълнение
 • Справка за възстановена гаранция - Публикувано на: 11 Ноември 2015
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания м.10-12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Справка за извършени плащания 20.12.2015 - Публикувано на: 20 Февруари 2015
 • Справка за извършени плащания 30.03.2015 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Справка за извършени плащания 29.04.2015 - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Справка за извършени плащания 28.05.2015 - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 30.07.2015 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 01.10.2015 - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за извършени плащания 13.11.2015 - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за извършени плащания 29.12.2015 - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания 20.02.2016 - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за извършени плащания 21.03.2016 - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 38

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2016-0001

  Началната дата: 28.03.2016 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Услугата, предмет на възлагане на настоящата поръчка е: Абонаментно и
  сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД
  гр.Кърджали по 25 /двадесет и пет/ обособени позиции за срок от 12 месеца.
  Поръчката по обособени позиции:
   Обособена позиция №1 Апаратура за образна диагностика;
   Обособена позиция №2 Рентгенологична апаратура;
   Обособена позиция №3 Стерилизационна апаратура;
   Обособена позиция №4 Дихателна и анестезиологична апаратура;
   Обособена позиция №5 ЕКГ апарати;
   Обособена позиция №6 Дефибрилатори;
   Обособена позиция №7 Неврологична апаратура;
   Обособена позиция №8 Хемодиализна апаратура;
   Обособена позиция №9 Операционна апаратура І;
   Обособена позиция №10 Лабораторна апаратура І,
  включва месечна абонаментна такса за сервизно обслужване, която обхваща: всички
  дейности по профилактика, ревизии, текущи ремонти на медицинската техника, без
  стойността на резервните части за апаратите, включени в съответната обособена
  позиция.
  Поръчката по обособени позиции:
   Обособена позиция №11 Операционна апаратура ІІ;
   Обособена позиция №12 Ендоскопска апаратура;
   Обособена позиция №13 Ехографска апаратура;
   Обособена позиция №14 Офталмологична апаратура;
   Обособена позиция №15 Неонатологична апаратура;
   Обособена позиция №16 Пневмо-фтизиатрична апаратура;
   Обособена позиция №17 Оториноларингологична апаратура;
   Обособена позиция №18 Инфузионни и аспирационни помпи;
   Обособена позиция №19 Монитори;
   Обособена позиция №20 Физиотерапевтична апаратура;
   Обособена позиция №21 Стоматологична апаратура;
   Обособена позиция №22 Лабораторна апаратура ІІ;
   Обособена позиция №23 Друга лабораторна апаратура;
   Обособена позиция №24 Друга стерилизационна апаратура;
   Обособена позиция №25 Друга апаратура,
  включва дейности по заявка от възложителя за ремонт и/или профилактични прегледи
  на апаратите, включени в обособената позиция при условията на поръчков принцип на
  база часова ставка.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Разяснение по документацията
 • Пояснение - Публикувано на: 01 Април 2016
 • Разяснение - Публикувано на: 04 Април 2016
 • Разяснение - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Решения за промяна
 • Решение за промяна по чл.27а ал.1 от ЗОП - Публикувано на: 08 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 07 Юли 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 29 Юли 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 29 Юли 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за абонамент - Публикувано на: 29 Юли 2016
 • Решение за второ класиране - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 26 Септември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Аквахим - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Елпак - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Елта 90 - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Интер Бизнес 91 - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Медикъл Имидж - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Перфект Медика - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Пълмед Инженеринг - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор АМС - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Савена - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Сименс Хелткеър - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Хроно - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор Елпак 1 - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор Майком - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор Перфект Медика 1 - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 4

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2012-0009

  Началната дата: 05.07.2012 07:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Процедура на договаряне без обявление с предмет:"Присъединяване на парова централа към газоразпределителната мрежа и доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

  Плащания
 • Справка за извършени плащания м.10-12.2014 - Публикувано на: 24 Септември 2012
 • Справка за извършени плащания 30.03.2015 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Справка за извършени плащания 29.04.2015 - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Справка за извършени плащания 28.05.2015 - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 30.07.2015 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 01.10.2015 - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за извършени плащания 13.11.2015 - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за извършени плащания 29.12.2015 - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания 20.02.2016 - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за извършени плащания 21.03.2016 - Публикувано на: 21 Март 2016